Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

A szakirányú továbbképzés megnevezése

 • Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

 • Szakvizsgázott pedagógus (választott szakirány megnevezése) szakirányon

A szakirányú továbbképzés képzési területe

 • Pedagógusképzés

A felvétel feltétele

 • 2006 utáni felsőoktatási rendszerben tanári MA szakképesítés bármely szakképzettséggel
 • 2006 előtti felsőoktatási rendszerben szerzett főiskolai szintű tanári szakképzettség
 • 2006 előtti felsőoktatási rendszerben szerzett egyetemi szintű tanári szakképzettség

Tanítói oklevél, óvodapedagógus, gyógypedagógus

Megjegyzés: alapképzési szakok esetében az adott szakirányt magában foglaló alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett oklevéllel lehet rész venni.

A képzési idő, félévekben meghatározva

 • 4 félév, ebből 2 félév közös képzési szakasz, 2 félév szakirányú képzési szakasz

A pedagógus szakvizsgára felkészítő képzés minden szak esetében két szakaszból áll:

 • Az 1-2. félév a szakvizsga képesítési követelményeinek megfelelő általános követelményeket tartalmazza. Éppen ezért szaktól függetlenül minden hallgató (akár bölcsész, akár természettudományos szakra jelentkezett) ugyanazt tanulja. Az első szakasz a szigorlattal zárul.
 • A 3-4. félév a szűkebb értelemben vett szakmai képzés időszaka, amelyet a hallgatók azon a karon töltenek, amelyre jelentkeztek. Ennek a képzési szakasznak a szervezését, lebonyolítását az egyes szakok szakfelelősei végzik. Ez a szakasz a szakdolgozat megvédésével és a záróvizsgával zárul.
 • Azoknak a hallgatóknak, akik már rendelkeznek valamely szakirányú továbbképzési szakon szerzett oklevéllel, elegendő csupán az 1-2. félévet teljesíteniük, mert a tárgyak sikeres teljesítése, valamint a szigorlat letétele révén jogosultakká válnak olyan oklevélre, amely az eredeti szakirányú oklevéllel együtt már pedagógus szakvizsgát jelent az adott szakon.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

 • Összesen 120 kredit (360 óra). Ebből 55 kredit a közös képzés tárgyaiból, 55 kredit szakirányú képzési tárgyakból, 10 kredit szakdolgozat.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és azok kreditértékei

Kötelező ismeretkörök (55 kredit):

Kötelező ismeretkör
Kreditérték
Részletes leírás
Közigazgatási vezetési ismeretek
7 kredit
a Magyar Köztársaság alkotmányos alapjai, a közigazgatás felépítése és működése, alapvető államháztartási ismeretek, a közigazgatási eljárás szabályai az oktatás- ügyben, európai uniós alapismeretek
A nevelési-oktatási intézmény mint szervezet
7 kredit
a közoktatási intézmény működése és annak jogi szabályozása, hazai fejlesztési és EU-s prioritások, szervezeti kultúra, az intézmény vezetése, intézményszintű tervezés, információáramlás, kommunikáció; innováció és szervezetfejlesztés, az intézmény képének tudatos alakítása.
 
Intézmény és környezete
3 kredit
fenntartói jogok és kötelezettségek, kistérségi együttműködés keretei, egyeztetési mechanizmusok és fórumok, a családdal való kapcsolattartás és intézményes formái; az intézmény természeti és épített környezete
A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága
8 kredit
a hatékonyság mutatói, mérési lehetőségei; a tanulói és a pedagógusi munka értékelése; a minőségbiztosítás módszerei; tanári, tanulói és szülői szerveződések; az intézményi légkör szociálpszichológiai jellemzői, összefüggése a teljesítménnyel.
Az integráció és szegregáció kérdései
4 kredit
hátrányos megkülönböztetés, az esélyegyenlőség elve, fenn- tartói megoldások az integrációra, szektorközi együttműködés
A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében
7 kredit Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő
a pedagógus szerepei, munkatevékenységei; pedagógiai folyamattervezés, intézményi feladatok megszervezése, együttműködés; szakmai önismeret és önreflexió a pedagógiai gyakorlatban; a pedagógusok mentálhigiénéje, konfliktusok és kezelésük; a pedagógus tevékenységét segítő új eljárások, módszerek, technikák; az oktatási folyamat tervezése, osztályozás, értékelés
személyek, illetve csoportok nevelése-oktatása
17 kredit
a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók köre, a pszichés fejlődés zavarai miatt sajátos nevelési igényűvé nyilvánított gyermekek, tanulók vizsgálatával kapcsolatos eljárások; egészségnevelés, egészségfejlesztés, mentálhigiéné, drogmegelőzés; hátrányos helyzetűek, lemaradók, fogyatékosok együttnevelése, az integráció feltételei; nemzeti és etnikai kisebbségek az oktatásügyben; az élethosszig tartó tanulás, felnőttoktatás
Szigorlat
2 kredit
 

Választható ismeretkörök (55 kredit)

A választáson alapuló ismeretkörök az alábbiak lehetnek (választható szakirányok):

a, a pedagógusképzésben szerzett szakképzettség szerint differenciálva az új szaktudományi és szak- módszertani ismeretek, illetve az adott pedagógusi feladatok ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket megerősítő, elmélyítő, felfrissítő ismeretek, a szakhoz kapcsolódó megszerzett tudás, készségek és képességek továbbfejlesztése;

 • Biológia
 • Etikai ismeretek
 • 1920. századi filozófia
 • Fizika
 • Földrajz
 • Francia nyelv
 • Hon- és népismeret
 • Informatika
 • Kémia
 • Latin
 • Magyar nyelv és irodalom
 • Matematika
 • Német
 • Történelem
 • Vallástudomány

b, a pedagógus munkakörökhöz, illetve a közoktatási intézmények egészéhez kapcsolódó speciális fel- adatok (mérés és értékelés, szaktanácsadás, vizsgaelnöki, szakértői, minőségbiztosítási feladatok) ellátásához szükséges ismeretek, tudás, készség és képességek;

 • Közoktatási vezető
 • Mérés-értékelés
 • Gyakorlatvezető mentortanár

c, pedagógiai és pszichológiai általános és elméleti ismeretek, képességek bővítését, illetve megszerzését szolgáló ismeretkörök.

 • Mentálhigiéné
 • Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés
Legutóbbi frissítés: 2023. 02. 16. 13:02