Egyéves összefüggő egyéni iskolai gyakorlat

Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat

Az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat a képzésben szerzett elméleti ismeretekre és gyakorlati tapasztalatokra épülő, gyakorlatvezető mentor, konzulens és felsőoktatási tanárképző szakember folyamatos irányítása mellett köznevelési intézményben végzett gyakorlat. Területei: a szaktárgyak tanításával kapcsolatos tevékenységek, a szaktárgyak tanításán kívüli oktatási, nevelési alaptevékenységek, az iskola mint szervezet és támogató rendszereinek megismerése.

A gyakorlat való jelentkezés menete

A gyakorlatot a képzés két utolsó félévében kell teljesíteni. Ennek előfeltétele az osztatlan tanárképzés minden követelményének teljesítése, illetve az azok teljesítéséhez szükséges kreditek összegyűjtése.

A Tanárképzési Központ csak akkor engedi a hallgatót az egyéves, összefüggő szakmai gyakorlatra, ha a hallgató

 • sikeresen letette a zárószigorlatot mindkét szakból (a NEPTUN rendszerből kinyomtatott lista leadásával igazolja, és ezzel jelentkezik a gyakorlatra a Tanárképzési Központban)
 • sikeresen megvédte a szakdolgozatát
 • teljesítette az egyéb krediteket (12 szabadon választható kredit, 28 pedagógia-pszichológiai kredit, 2 kredit közösségi pedagógiai gyakorlat, szakonként 2 kredit „B típusú” tanítási gyakorlat)

A gyakorlat menete

 • A gyakorlat időtartama egy év, és a mindenkori köznevelési félévekhez igazodik, szeptember 1-jén kezdődik - a partnerintézmények igénye szerint esetleg a nyitóértekezlettel - és május 31-ig tart. Az első hét az iskolával és a csoportokkal való ismerkedéssel telik.
 • A hallgató mindkét félévben mindkét szakjából gyakorol. Amennyiben az egyik szak általános iskolai, a másik középiskolai tanításra jogosítja fel a hallgatót, olyan köznevelési intézménybe kell beosztani, ahol mindkét korcsoport tanítására lehetősége van.
 • A gyakorlat magában foglalja a hospitálást, szakképzettségenként heti 2–5 óra (max. heti 10 óra) tanítást, szakszerű foglalkozást, a tanítási órán kívüli iskolai feladatok ellátását, az iskolán kívüli tevékenységeket (az iskola jogszabályi környezete, a szakszolgálatok, szakmai szolgáltató intézmények munkájának megismerése), a tanítást kísérő szeminárium elvégzését, valamint az adatgyűjtés, tapasztalatszerzés szakszerű dokumentálását.
 • Mindkét félév végén a mentortanár és a konzulens tanár szöveges értékelést készít a jelölt tanítási gyakorlatáról, és azt érdemjeggyel értékeli (nappali tagozaton kétszakos képzésben két minősítés és két jegy). A mentortanár az értékelésben a tanításon kívüli tevékenységeket is értékeli. Az értékelések egy példányát a hallgató kapja meg, a másik példányt az iskola juttatja el a Tanárképzési Központ számára.
 • A hallgató összes iskolai tevékenységéről az ellenőrző lap ad tájékoztatást, ezen szerepelnek az érdemjegyek. A mentortanár és a konzulens tanár mindkét félév végén kitölti a táblázat megfelelő részeit, és aláírásukkal igazolják az elvégzett tevékenységeket. Ezeket a tevékenységeket a két félév alatt tetszőleges választás szerint kell elvégezni. Az ellenőrző lapot az iskolában a gyakorlat vezetője a szöveges értékelésekkel együtt eljuttatja a Tanárképzési Központ számára a Központ által kijelölt határidőig.
 • Az összefüggő iskolai gyakorlat szerves része a képzőintézmény által szervezett, a hallgatót szaktárgyi, módszertani, pedagógiai és pszichológiai téren támogató kísérő szeminárium. A kísérő szemináriumnak két fajtája van:
  • pedagógiai-pszichológiai
  • szakmódszertani.

Ez utóbbi konzultáció formájában valósul meg.

Részletes információk:

Legutóbbi frissítés: 2024. 04. 30. 12:14