Szakmai tanárképzés - Gyakorlat

Szakmai tanárképzés gyakorlatai

Az iskolai gyakorlatok célja az általános tanári és az adott tanári szakképzettséghez, a tanári szerepkörökhöz kapcsolódó gyakorlati ismeretek szerzése, gyakorlása, képességek, attitűdök fejlesztése, a munkahely világával (iskolai élet, iskolavezetés, szülőkkel való kommunikáció, tanulókkal való egyéni foglalkozás, együttműködés) való ismerkedés, alapjártasság szerzése a tanítási, tanulási, nevelési folyamatok értékelésében, a szakmai fejlesztésekben.

Iskolai tanítási gyakorlat

A 3 félév, 90 kredites képzésben tanuló hallgatóknak kötelező tanítási gyakorlat a 2. félévben.

A képzéssel párhuzamosan, gyakorló- vagy partneriskolában vezetőtanár irányításával végzett önálló tanítási gyakorlat a tanulók nevelésével, oktatásával és az adott tanárszakhoz tartozó szaktárgyakkal kapcsolatos tanári munka szakos órákon történő megfigyelése, elemzése. A gyakorlat időtartama 20 óra.

A gyakorlatot a hallgató saját iskolájában nem teljesítheti!

A gyakorlat menete

 • A képzés 2. félévében teljesítendő gyakorlatra a hallgatót a Tanárképzési Központ osztja be.
 • Az iskolai tanítási gyakorlat és az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat egy félévben nem teljesíthető.
 • A tanítási gyakorlatot a hallgató a Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollégiumában és a Debreceni Egyetem partneriskoláiban teljesíti.
 • A gyakorlat kezdetén a vezetőtanár részletes időbeosztást készít a gyakorlat egész menetére vonatkozóan.
 • A gyakorlat 6 óra hospitálást, 7 önállóan megtartott órát, és azt követő 7 óra megbeszélést tartalmaz.
 • A hallgató a megtartott és a hospitált órákról hospitálási naplót vezet, melynek hitelességét a mentortanár igazolja. A mentortanár jelen van a jelölt önállóan megtartott óráin.
 • Az utolsó önállóan megtartott óra zárótanításnak minősül. A zárótanításon részt vesz az intézmény vezetője/helyettese, a mentortanár, a hallgatótárs (amennyiben van) és a tanárjelölt. A zárótanítás elnöke az intézményvezető által kijelölt szakos tanár.
 • Az egész gyakorlat és a zárótanítás figyelembevételével a vezetőtanár szöveges értékelést készít és érdemjegyet ad. Az értékelés egyik példányát a hallgató kapja meg, a másik példányt az iskola juttatja el a Tanárképzési Központ számára. Az érdemjegyet a Tanárképzési Központ vezeti be a Neptunba.
 • A zárótanítási óraterv és a zárótanításról készült jegyzőkönyv, valamint az iskolai tanítási gyakorlatról készült értékelés a portfólió részét képezi.
 • A gyakorlatra vonatkozó konkrét határidőket minden félév elején a Tanárképzési Központ teszi közzé.

Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat

A 2 félév, 60 kredites képzésben a 2. félévben, a 3 félév, 90 kredites képzésben a 3. félévben kötelező tanítási gyakorlat

Az adott szakhoz tartozó tárgy tanításával kapcsolatos gyakorlat során a jelöltek a tantárggyal összefüggő tanári munka megfigyelését, elemzését végzik, illetve az önállóan megtartott órák, foglalkozások keretében a tanárjelölt hallgatók bizonyítják tanári felkészültségüket, alkalmasságukat.

Jelentkezés

A tanítási gyakorlatra történő jelentkezés a Tanárképzési Központ által küldött e-mailben leírtak szerint történik befogadó nyilatkozattal.

A gyakorlatot a hallgatók saját iskolájukban nem teljesíthetik!

A gyakorlat követelményei

Az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat időtartama 50 óra, amely az alábbiak szerint teljesítendő:

A 2 félév, 60 kredites képzésben és a 3 félév, 90 kredites képzésben a köznevelésben megszerzett tanítási tapasztalattal nem rendelkezők, illetve 1-2 éves köznevelési tanítási tapasztalattal rendelkezők esetében a gyakorlat magában foglal

 • 5 óra csoportos hospitálást Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollégiumában az agrármérnöktanárok és közgazdásztanárok számára, a mérnöktanárok számára a DSZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Tehcnikumban
 • 5 óra hospitálást a gyakorlóhelyen;
 • 15 önállóan megtartott órát, melyből lehetőség szerint 8 óra elmélet, 6 óra gyakorlat és 1 óra zárótanítás;
 • 15 óra óramegbeszélést;
 • 10 óra tanításon kívüli tevékenységet (pl. szakkör, osztályfőnöki óra, diákönkormányzat, szülői értekezlet, nevelőtestületi értekezlet, szakmai munkaközösségi megbeszélések stb.).

A köznevelésben megszerzett tanítási tapasztalattal (legalább 3 év) rendelkezők esetében a gyakorlat magában foglal

 • a 2 félév, 60 kredites képzésben a gyakorlóhelyen 5 elméleti és/vagy gyakorlati óra megtartását, 1 óra zárótanítást, valamint 6 óra óramegbeszélést;
 • a 3 félév, 90 kredites képzésben a gyakorlóhelyen 6 elméleti és/vagy gyakorlati óra megtartását, valamint 6 óra óramegbeszélést;
 • a Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollégiumában teljesített 5 óra csoportos hospitálást;
 • a saját iskolában teljesített 3 óra hospitálást;
 • a saját iskolában intézményvezetői igazolás alapján teljesített maximum 20 óra önállóan megtartott órát;
 • a saját iskolában teljesített 10 óra tanításon kívüli tevékenységet (pl. szakkör, osztályfőnöki óra, diákönkormányzat, szülői értekezlet, nevelőtestületi értekezlet, szakmai munkaközösségi megbeszélések stb.).

A gyakorlat különálló, anyakarhoz tartozó részét képezi minden képzésben az iskolán kívüli gyakorlat, amit a hallgató a kooperatív képzés keretében rögzített cégnél teljesít. A gyakorlat időtartama 10 óra. Ezzel kapcsolatban az anyakarhoz szükséges fordulni további információkért.

A 2 félév, 60 kredites és a 3 félév, 90 kredites képzésben a köznevelésben megszerzett tapasztalattal nem rendelkezők esetében a gyakorlat megkezdésekor a mentortanár a jelölttel egyeztetve egyéni programot állít össze, amely a következő elemeket tartalmazza:

 • az óratartási feladatok megtervezése, értékelése, a dokumentáció megbeszélése, a 2 félév, 60 kredites képzésben a zárótanítás előkészítése;
 • az iskolai dokumentumok (pedagógiai program, helyi tanterv, tanmenet, e-napló stb.), a speciális és differenciált foglalkoztatás, és ezek dokumentációjának megismerése;
 • a választott tanításon kívüli tevékenységek programjának megbeszélése és dokumentálása.

Javasolt, hogy a 2 félév, 60 kredites képzésben az utolsó önállóan megtartott óra minősüljön zárótanításnak. A zárótanításon részt vesz az intézmény vezetője/helyettese, a mentortanár, a hallgatótárs (amennyiben van) és a tanárjelölt. A zárótanítás elnöke az intézményvezető által kijelölt szakos tanár.

Az egész gyakorlat és a 2 félév, 60 kredites képzésben a zárótanítás figyelembevételével is a vezetőtanár szöveges értékelést készít, valamint érdemjegyet ad.

Az értékelést az iskola küldi el a Tanárképzési Központnak, annak egy példányát a jelölt is megkapja.

A zárótanítási óraterv és a zárótanításról készült jegyzőkönyv, valamint az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatról készült értékelés a portfólió részét képezi.

DOKUMENTUMOK A SZAKMAI TANÁRKÉPZÉS GYAKORLATAIHOZ

Gyakorlat értékelő lap 

Munkanapló

Legutóbbi frissítés: 2024. 03. 04. 10:40