A zárószigorlat és záróvizsga rövid áttekintése

Zárószigorlat és záróvizsga különbsége

 • Az 5+1-es képzés hallgatói a 10. félév végén zárószigorlatot, a 12. félév után, a képzés végén záróvizsgát tesznek. A 4+1-es képzésben ugyanezek a 8. és a 10. félév végén történnek.
 • A zárószigorlat az egyéves, összefüggő szakmai gyakorlat bemeneti feltétele, a záróvizsga az oklevélszerzés feltétele a tanulmányok legvégén.
 • A zárószigorlat csak a szakmai anyagot kéri számon, a záróvizsga – az egyéves tanítási gyakorlat tapasztalataival kiegészülve – a képzés legeslegvégén a tanárjelölt pedagógiai- pszichológiai felkészültségét méri.

Zárószigorlatra bocsátás feltételei:

A hallgató csak akkor bocsátható zárószigorlatra, ha

 1. az előírt szakmai krediteket teljesíti:

5+1-es képzésben

 • szakonként 119–119 (kötelező és választható szakmai) kredit;
 • szakonként 8 kredit szakmódszertan.

4+1-es képzésben

 • szakonként 91–91 (kötelező és választható szakmai) kredit;
 • szakonként 8 kredit szakmódszertan.

ÉS

 1. az egyik szakjából szakdolgozatot készít: a szakdolgozat szakjából a hallgató csak akkor zárószigorlatozhat, ha az előírt határidőig a szakdolgozatát leadja. A másik szakjából ettől függetlenül zárószigorlatot tehet.

A szakdolgozat védésére a zárószigorlaton kerül sor, de annak érdemjegye nem a zárószigorlatba számít bele, hanem a 12. félév végi záróvizsgába.

Kreditek

 • A kreditek meglétét az egyes szakok igazolják, a hallgató vizsgára bocsátását a Tanulmányi Osztályok engedélyezik.
 • Az egyéb kreditek (12 szabadon választható kredit, 28 pedagógia-pszichológiai kredit, 2 kredit közösségi pedagógiai gyakorlat, szakonként 2 kredit „B típusú” tanítási gyakorlat) tehát nem a zárószigorlat feltételei, hanem ezek az egyéves, összefüggő szakmai gyakorlatra bocsátáshoz (a „+1 évhez”) szükségesek.
 • A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a hallgató júniusban vagy júliusban ezek megléte nélkül is zárószigorlatozhat, de legkésőbb július 15-ig, a félév lezárásáig teljesíteni kell ezeket a krediteket. Ezeknek a krediteknek a meglétét a Tanárképzési Központ fogja ellenőrzi.

A zárszigorlat, mint tárgy

 • A zárószigorlat felvétele tárgyfelvételnek minősül, a hallgató félévente háromszor vizsgázhat. A TVSz szerint a szigorlati bizottságnak a vizsgaidőszakban minimum három vizsgaalkalmat meg kell hirdetni.
 • A hallgató sikertelen vizsga esetén vizsgaismétlésre jogosult. Amennyiben a zárószigorlat sikertelen, de a szakdolgozat védése sikeres, ez utóbbit nem kell megismételni.
 • Sikeres zárószigorlat, de sikertelen szakdolgozatvédés esetén csak a szakdolgozat védését kell megismételni, de azt leghamarabb csak a következő félévben lehet!
 • A zárószigorlat a szigorlatokhoz hasonlóan bizottságok előtt zajlik, ezeket az egyes szakok a saját bevált gyakorlatuk szerint állítják össze.

Összefoglalva a zárószigorlattól a záróvizsgáig (5 + 1-es képzésben):

1. lépés:
A zárószigorlatra bocsátás feltételei
 
 
 
 • abból a szakból, melyből a szakdolgozat írta: 119 szakmai kredit + 8 szakmódszertani kredit + a szakdolgozat benyújtása
 • a másik szakból: 119 szakmai kredit + 8 szakmódszertani kredit
A kreditellenőrzést a szakok igazolása alapján a Tanulmányi Osztályok végzik el május/június folyamán, attól függően, mikorra teljesítik a hallgatók a krediteket.
2. lépés:
A zárószigorlat letétele és a szakdolgozat megvédése
 
 
 
 
 • a) szak: a zárószigorlat letétele és a szakdolgozat megvédése
 • b) szak: a zárószigorlat letétele
 • Ezek külön-külön félévben is történhetnek!
 • A zárószigorlatra a vizsgaidőszakban (júniusban–júliusban) kerül sor.
3. lépés:
Az egyéb kreditek megszerzése
 
 
 
 • 12 szabadon választható kredit (ezeket bárhonnan össze lehet szedni)
 • 28 pedagógia-pszichológiai kredit
 • 2 kredit közösségi pedagógiai gyakorlat
 • szakonként 2–2 kredit „B típusú” tanítási gyakorlat
A krediteket legkésőbb a vizsgaidőszak végéig meg kell szerezni!
4. lépés:
Egyéves, Összefüggő szakmai gyakorlatra bocsátás
 
 
A Tanárképzési Központ CSAK akkor engedi a hallgatót az egyéves, összefüggő szakmai gyakorlatra, ha a hallgató
 • sikeresen letette a zárószigorlatot mindkét szakból
 • sikeresen megvédte a szakdolgozatát
 • teljesítette az egyéb krediteket.
A Tanárképzési Központ július folyamán végzi el az ellenőrzést.
5. lépés:
Iskolaválasztás
 
A Tanárképzési Központ és a hallgatók július folyamán egyeztetnek arról, melyik iskolába kerülnek a hallgatók.

A 4+1-es képzés hallgatóira ugyanez a követelményrendszer és ugyanez a folyamat vonatkozik, esetükben a megszerzendő kreditmennyiség más:

 • szakmai kreditek száma: 91
 • szabadon választható kreditek száma ilyen szak esetében: 4 (tehát 5+1 és 4+1 szakpár esetén összesen 6 + 4 = 10, 4+1 és 4+1 szakpár esetén összesen 4 + 4 = 8 kredit szükséges).

Kérjük a hallgatókat, hogy az alábbiak szerint jelezzék a szaknak és/vagy Tanulmányi Osztálynak, ha a zárószigorlatra bocsátás feltételeit teljesítették:

 • BTK-s szakok esetén: a Tanulmányi Osztálynak és a szakok oktatásszervezőinek
 • IK-s szakok (informatikatanár, könyvtárostanár) esetén a Tanulmányi Osztálynak
 • TTK-s szakok esetén: a szaknak megfelelő intézeti munkatársnak

A szakon/TO-n történt ellenőrzés után lesz engedélyezve a zárószigorlatra, mint vizsgára történő jelentkezésük. Az engedélyezésről rendszerüzenetet kapnak a NEPTUN Tanulmányi Rendszeren keresztül, ezután tudnak vizsgára jelentkezni.

Záróvizsga tételsorok:

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 05. 10:59