Osztatlan tanárképzés - 2022 SZEPTEMBERÉTŐL KEZDŐDŐ

Képzési program

Az osztatlan tanárképzés szakmódszertani és kimeneti követelményei:

Tanárszak

Szakmódszertan

Angol nyelv és kultúra tanára Szakmódszertan
Biológiatanár (egészségtan) Szakmódszertan
Ének-zene tanár Szakmódszertan
Etikatanár Szakmódszertan
Fizikatanár (természettudományi gyakorlatok) Szakmódszertan
Földrajztanár Szakmódszertan
Francia nyelv és kultúra tanára Szakmódszertan
Gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár Szakmódszertan
Holland nyelv és kultúra tanára Szakmódszertan
Hon- és népismerettanár Szakmódszertan
Informatikatanár Szakmódszertan
Kémiatanár Szakmódszertan
Könyvtárostanár Szakmódszertan
Latin nyelv és kultúra tanára Szakmódszertan
Magyartanár Szakmódszertan
Matematikatanár Szakmódszertan
Német nyelv és kultúra tanára Szakmódszertan
Olasz nyelv és kultúra tanára Szakmódszertan
Orosz nyelv és kultúra tanára Szakmódszertan
Természetismeret-környezettan tanára Szakmódszertan
Testnevelő tanár Szakmódszertan
Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára Szakmódszertan

Szakdolgozat

Az osztatlan tanárképzésben a szakdolgozat kreditértéke 8 kredit. A két tanárszakon egyidejűleg folyó képzésben egy – szakterületi vagy szakmódszertani – szakdolgozatot kell benyújtani és azt a záróvizsga részeként, a szakmai zárószigorlat keretében kell megvédeni. A szakdolgozati témák kiírása, a témavezetők kijelölése, a szakdolgozat terjedelmének és formai követelményeinek meghatározása az illetékes kar/ szakintézetek/ szaktanszékek hatásköre.

Amennyiben a hallgató szakdolgozata megegyezik azzal a dolgozattal, amelyet az OTDK-n 1-3. helyezéssel vagy különdíjjal jutalmaztak, a szakdolgozat bírálatának érdemjegye jelesnek minősül.

Pedagógia-pszichológiai modul tanterve

A zárószigorlat és záróvizsga rövid áttekintése

 • Zárószigorlat és záróvizsga különbsége
  • A zárószigorlat az összefüggő szakmai gyakorlat bemeneti feltétele, a záróvizsga az oklevélszerzés feltétele a tanulmányok legvégén. A szakdolgozat védésére a zárószigorlaton kerül sor, de annak érdemjegye nem a zárószigorlatba számít bele, hanem a 10. félév végi záróvizsgába.
  • A zárószigorlat csak a szakmai anyagot kéri számon, a záróvizsga – a tanítási gyakorlat tapasztalataival kiegészülve – a képzés legeslegvégén a tanárjelölt pedagógiai- pszichológiai felkészültségét méri.
  • A zárószigorlat felvétele tárgyfelvételnek minősül, a hallgató félévente háromszor vizsgázhat. A TVSz szerint a szigorlati bizottságnak a vizsgaidőszakban minimum három vizsgaalkalmat meg kell hirdetni.
  • A hallgató sikertelen vizsga esetén vizsgaismétlésre jogosult. Amennyiben a zárószigorlat sikertelen, de a szakdolgozat védése sikeres, ez utóbbit nem kell megismételni.
  • Sikeres zárószigorlat, de sikertelen szakdolgozatvédés esetén csak a szakdolgozat védését kell megismételni, de azt leghamarabb csak a következő félévben lehet!
  • A zárószigorlat a szigorlatokhoz hasonlóan bizottságok előtt zajlik, ezeket az egyes szakok a saját bevált gyakorlatuk szerint állítják össze.
 • A záróvizsgára bocsátás szakos feltételei
  • Szakmai zárószigorlat letétele (mindkét szakhoz kapcsolódóan). Anyaga az adott szakterület teljes ismeretanyagát komplex módon tartalmazza. A zárószigorlat az előírt szakmai kreditek megszerzése után, az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat félévét megelőzően teendő le. A zárószigorlat megszervezését az illetékes kar végzi, a szaktanszékek/intézetek bevonásával.
  • Az 50 kredites összefüggő egyéni tanítási gyakorlat teljesítése.
  • Abszolutórium megszerzése, ami az előírt kreditek teljesítésével együtt tanúsítja a tantervben előírt vizsgák eredményes letételét és más tanulmányi követelmények teljesítését.
  • A gyakorlat során elkészített, elbírált portfolió benyújtása, és legalább elégséges érdemjeggyel történő elfogadása. A portfolió védésére az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat zárásaként az iskolában kerül sor.
  • A szakdolgozat benyújtása, és legalább elégséges érdemjeggyel történő elfogadása.

Az adott félévben záróvizsgára jelentkezni az illetékes kar szabályzatában meghatározott határidőig lehet.

A tanári záróvizsga-bizottság összetétele, a záróvizsga részei: 

 • Elnök: a pedagógia vagy pszichológia minősített oktatója. Tagok: a megfelelő szakmódszertan oktatója, külső tag
 • A záróvizsga részei
  • Portfólióvédés.
  • Szakdolgozatvédés.
  • Felelet a pedagógia-pszichológia témaköréből.
  • Felelet a szakmódszertan témaköréből az első tanári szakhoz kapcsolódóan. Élő idegen nyelv szakokon a módszertani vizsga a képzés nyelvén történik.
  • Felelet a szakmódszertan témaköréből a második tanári szakhoz kapcsolódóan. Élő idegen nyelv szakokon a módszertani vizsga a képzés nyelvén történik.
 • A záróvizsga akkor eredményes, ha minden részjegy legalább elégséges, különben a szóbeli vizsga érdemjegye elégtelen. Ebben az esetben a következő vizsgaidőszakban csak az elégtelen érdemjegyű részterület(ek)et kell pótolni.

A tanári záróvizsga minősítése az alábbi részjegyek egyenlő súllyal vett átlaga két tizedesre kerekítve:

 • portfolióvédés,
 • szakdolgozatvédés (a bemutatást, védést szakmai bizottság minősíti önálló érdemjeggyel),
 • pedagógia-pszichológia felelet,
 • szakmódszertani felelet az első tanári szakból,
 • szakmódszertani felelet a második tanári szakból.

Az osztatlan tanárképzés oklevelének minősítése: A tanári oklevél minősítését a szaktárgyi-diszciplináris zárószigorlatok és a tanári záróvizsga összesített érdemjegyének átlaga alapján, valamint a Debreceni Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának 28. § (9) szerinti besorolás szerint határozzák meg.

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 10. 18. 14:05