A szakmai tanárképzés összefüggő egyéni iskolai gyakorlata

A szakmai tanárképzés összefüggő egyéni iskolai gyakorlata (2 félév 60 kredit, 3 félév 90 kredit, 4 félév 120 kredit)

Az adott szakhoz tartozó tárgy tanításával kapcsolatos gyakorlat során a jelöltek a tantárggyal összefüggő tanári munka megfigyelését, elemzését végzik, illetve az önállóan megtartott órák, foglalkozások keretében a tanárjelölt hallgatók bizonyítják tanári felkészültségüket, alkalmasságukat.

A gyakorlat teljesítésére minden szak esetében az őszi félévben október 1. és november 30. között, a tavaszi félévében február 1. és március 31. között kerül sor.

Tantárgyfelvétel

A hallgató az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatot és a portfóliót a teljesítés félévében az alábbi kóddal és tantárgyi megnevezéssel veheti fel a Neptun rendszerben:

Tantárgykód

Tantárgy

Kredit

Számonkérés

 

Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat

20

G

 

Kísérő szeminárium

2

G

 

Iskolán kívüli gyakorlat

4

G

 

Portfólió

2

G

Jelentkezés

A tanítási gyakorlatra történő jelentkezés és a beosztás a Tanárképzési Központban történik. A jelentkezőket a Tanárképzési Központ a Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollégiumába és a Debreceni Egyetem partneriskoláiba osztja be. A beosztásnál – amennyire lehetséges – figyelembe vesszük az utazási távolságokat, de egyéni kérelmeknek csak korlátozottan tudunk helyt adni. A gyakorlatot a hallgatók saját iskolájukban nem teljesíthetik.

A gyakorlat követelményei

Az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat a 2 félév 60 kredites és a 3 félév 90 kredites képzésben 50 óra, a 4 félév 120 kredites képzésben mindkét félévben 50-50 óra, amely az alábbiak szerint teljesítendő.

1. A 2 félév 60 kredites képzésben a köznevelésben megszerzett tanítási tapasztalattal nem rendelkezők, illetve 1-2 éves köznevelési tanítási tapasztalattal rendelkezők esetében a gyakorlat magában foglal

 • 5 óra csoportos hospitálást;
 • 5 óra hospitálást;
 • 15 önállóan megtartott órát, melyből 8 óra elmélet, 6 óra gyakorlat és 1 óra zárótanítás;
 • 15 óra óramegbeszélést;
 • 10 óra tanításon kívüli tevékenységet (pl. szakkör, osztályfőnöki óra, diákönkormányzat, szülői értekezlet, nevelőtestületi értekezlet, szakmai munkaközösségi megbeszélések stb.).

2. A 4 félév 120 kredites képzésben a köznevelésben megszerzett tanítási tapasztalattal nem rendelkezők esetében mindkét félévben a gyakorlat magában foglal

 • 5-5 óra csoportos hospitálást;
 • 5-5 óra hospitálást;
 • 15-15 önállóan megtartott órát, melyből 8-8 óra elmélet, 7-7 óra gyakorlat;
 • 15-15 óra óramegbeszélést;
 • 10-10 óra tanításon kívüli tevékenységet (pl. szakkör, osztályfőnöki óra, diákönkormányzat, szülői értekezlet, nevelőtestületi értekezlet, szakmai munkaközösségi megbeszélések stb.).

A gyakorlatot a hallgató kötelezően a gyakorlóhelyen teljesíti, kivéve a csoportos hospitálást, melyet minden esetben órarendi keretek között a Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollégiumában szervez meg a Tanárképzési Központ.

3. A köznevelésben megszerzett tanítási tapasztalattal (legalább 3 év) rendelkezők esetében a gyakorlat magában foglal

 • a 2 félév 60 kredites képzésben a gyakorlóhelyen 5 elméleti és/vagy gyakorlati óra megtartását, 1 óra zárótanítást, valamint 6 óra óramegbeszélést;
 • a 3 félév 90 kredites képzésben a gyakorlóhelyen 6 elméleti és/vagy gyakorlati óra megtartását, valamint 6 óra óramegbeszélést;
 • a Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollégiumában teljesített 5 óra csoportos hospitálást;
 • a saját iskolában teljesített 3 óra hospitálást;
 • a saját iskolában intézményvezetői igazolás alapján teljesített maximum 20 óra önállóan megtartott órát;
 • a saját iskolában teljesített 10 óra tanításon kívüli tevékenységet (pl. szakkör, osztályfőnöki óra, diákönkormányzat, szülői értekezlet, nevelőtestületi értekezlet, szakmai munkaközösségi megbeszélések stb.).

4. A gyakorlat különálló részét képezi minden képzésben az iskolán kívüli gyakorlat, amit a hallgató a kooperatív képzés keretében rögzített cégnél teljesít. A gyakorlat időtartama 10 óra, a 4 félév 120 kredites képzésben az őszi és a tavaszi félévben egyaránt 10-10 óra.

5. A 2 félév 60 kredites és a 4 félév 120 kredites képzésben a köznevelésben megszerzett tapasztalattal nem rendelkezők esetében a gyakorlat megkezdésekor a mentortanár a jelölttel egyeztetve egyéni programot állít össze, amely a következő elemeket tartalmazza:

 • az óratartási feladatok megtervezése, értékelése, a dokumentáció megbeszélése, a 2 félév 60 kredites képzésben a zárótanítás előkészítése;
 • az iskolai dokumentumok (pedagógiai program, helyi tanterv, tanmenet, e-napló stb.), a speciális és differenciált foglalkoztatás, és ezek dokumentációjának megismerése;
 • a választott tanításon kívüli tevékenységek programjának megbeszélése és dokumentálása.

Javasolt, hogy a 2 félév 60 kredites képzésben az utolsó önállóan megtartott óra minősüljön zárótanításnak. A zárótanításon részt vesz az intézmény vezetője (akadályoztatása esetén delegáltja), a mentortanár, a hallgatótárs (amennyiben van) és a tanárjelölt. A zárótanítás elnöke az intézményvezető által kijelölt szakos tanár. Az egyetemi szakmódszertanos oktató meghívást kap(hat).

Az egész gyakorlat és a 2 félév 60 kredites képzésben a zárótanítás figyelembe vételével is a vezetőtanár szöveges értékelést készít, valamint érdemjegyet ad.

A 4 félév 120 kredites képzésben a hallgató gyakorlatát mindkét félév végén értékelni kell! Az érdemjegyet a Tanárképzési Központ vezeti be a hallgató e-indexébe.

Az értékelést minden esetben az iskola küldi el a Tanárképzési Központnak, annak egy példányát a jelölt is megkapja.

A zárótanítási óraterv és a zárótanításról készült jegyzőkönyv, valamint az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatról készült értékelés a portfólió részét képezi. (A zárótanítási óraterv és a jegyzőkönyv sablonja a tanárképzési honlapon megtalálható.)

Legutóbbi frissítés: 2023. 08. 23. 10:32