Az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat résztvevői, feladatai

Az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat résztvevői, feladatai

A gyakorlat résztvevői:

 • felsőoktatási tanárképző szakember (a gyakorlat szakmai irányítója, a kísérő szeminárium vezetője);
 • gyakorlatvezető mentortanár (a köznevelésben a partneriskolai tevékenység gondozója);
 • konzulens tanár (a köznevelésben a partneriskolai tevékenység segítője);
 • külső szakintézmények szakemberei (az iskolán kívüli tevékenységek gondozói);
 • tanárjelölt (jogi státusza szerint egyetemi hallgató).

A gyakorló-/partneriskolák megbízottjainak (intézményvezető/intézményvezető-helyettes) a feladatai:

 • iskolai tevékenységek tervezése, koordinálása;
 • kapcsolattartás a Tanárképzési Központtal;
 • csoportos programok (tájékoztatás, óramegfigyelés, órán kívüli tevékenység) szervezése;
 • a gyakorlat adminisztrációja

Az egyetem megbízottjainak (Tanárképzési Központ főigazgatója, munkatársai) feladatai:

 • a hallgatók és a gyakorlatban részt vevő intézmények szakembereinek tájékoztatása;
 • szerződés a partneriskolákkal;
 • megállapodás a gyakorlatba bekapcsolódó külső szakintézményekkel;
 • az iskolán kívüli tevékenységek koordinálása.

A gyakorlatvezető mentor feladatai:

A tanárjelölttel egyeztetve segít a jelölt egyéni programjának összeállításában, amely a következő elemeket tartalmazza:

 • a jelöltnek heti 20 órát (4-5 óra/nap) kell a gyakorló- vagy partneriskolában töltenie;
 • az óratartási feladatok (tanítás mindkét szakon heti 2–5 órában) megtervezése, értékelése, a dokumentáció megbeszélése, a hospitálások koordinálása, felkészülés, önreflexió, mentori megbeszélés, anyaggyűjtés, források, projektmunka, feladatlapok összeállítása;
 • az iskolai dokumentumok (pedagógiai program, helyi tanterv, tanmenet, e-napló stb.), a speciális és differenciált foglalkoztatás, és ezek dokumentációjának megismerése;
 • a tanítási órákon kívüli kötelező egységek megbeszélése és dokumentálása (pl. szakkör, osztályfőnöki óra, diákönkormányzat, szülői értekezlet, nevelőtestületi értekezlet, szak- mai munkaközösségi megbeszélések stb.);
 • a tanítási órákon kívüli választott tevékenységek programjának megbeszélése és dokumentálása;
 • iskolán kívüli tevékenységek programjának egyeztetése az iskolai elfoglaltságokkal;
 • a portfólió összeállításának segítése.

A vezetőtanárokkal szemben támasztott elvárások

 • A vezetőtanár rendelkezik a nevelő-oktató munkában eltöltött legalább 5 éves szakmai gyakorlattal vagy Pedagógus 2 minősítéssel.
 • A vezetőtanár személyiségjegyei, valamint szakmai referenciák (az iskolavezetés, a munkaközösségek véleménye) alapján bizonyítottan elismert pedagógus.

A vezetőtanár feladatai a tanárjelöltek tanítási gyakorlatának irányításában

A vezetőtanár

 • irányítja a hozzá beosztott tanárjelöltek iskolai tanítási tevékenységét,
 • a szaktárgyi tanítási gyakorlat keretében eligazítja a jelölteket a tantervek, tanmenetek, tankönyvek, segédanyagok és eszközök használatában, tájékoztatja őket az iskola helyi tantervéről, a szaktanári munka sajátosságairól és a saját nevelői felfogásáról, tájékozódik a jelöltek szakmai, módszertani elképzeléseiről,
 • a jelöltek bevonásával idő- és feladattervet készít a beosztott hallgatók gyakorló tevékenységéről,
 • segíti a hallgatókat a célirányos óramegfigyelések és feljegyzések, a zárótanítási jegyzőkönyvek készítésének, az iskolai dokumentumok kezelésének kérdéseiben,
 • rendszeresen megbeszéléseket tart a tanárjelöltekkel a tanári munkával, a gyakorlással és a hospitálásokkal kapcsolatos tapasztalatokról, feladatokról,
 • a jelöltek tanítási óráin jelen van (a jelölt tanári egyéniségét, fejlődését figyelembe véve megengedhető, hogy a jelölt egy-két órát a vezetőtanár jelenléte nélkül tartson meg),
 • segíti a jelölteket az önálló tanításra való felkészülésben, a tanórák didaktikai- módszertani tervezésében, elemző-értékelő megbeszéléseken feltárják a tanóra szakmai-pedagógiai tapasztalatait,
 • a vezetőtanár a gyakorlás során folyamatosan ellenőrzi és értékeli a jelölteknek a szakmai ismeretek gyakorlati alkalmazásában való készségét, pedagógiai felkészültségét, a diákokkal való együttműködését,
 • a tanítási gyakorlat alapján minősítést készít (30 napon belül) a jelöltek munkájáról,
 • az egyenkénti minősítésben jellemzi a jelölt szakmai, módszertani, pedagógiai felkészültségét, oktató-nevelő munkája hatékonyságát, tanári magatartását, felméri pedagógusi fejlődése lehetőségeit, illetve a jelölt teljesítményét az e-indexbe beírt érdemjeggyel értékeli,
 • elnöki vagy bizottsági tagként részt vesz más vezetőtanárok jelöltjeinek zárótanításán,
 • a vezetőtanár felkérhető a tanárjelölt hallgatók egyéb tanárképzési, pedagógiai gyakorlatának vezetésére,
 • a vezetőtanár felkérhető a tanárjelölt hallgatók tanári szakdolgozatának vezetésére, véleményezésére,
 • a tanári záróvizsga bizottságában a szaktanári munkára vonatkozó vizsgáztatói feladatra kérhető fel,
 • a vezetőtanárok munkáját a szakintézetek/tanszékek képviselői (szaktanácsadók) és a Tanárképzési Kollégium segíti és ellenőrzi a gyakorló- és partneriskolák vezetőinek bevonásával.

A mentortanárokkal szemben támasztott elvárások

 • A mentortanár rendelkezik a nevelő-oktató munkában eltöltött legalább 5 éves szakmai gyakorlattal.
 • A mentortanár személyiségjegyei, valamint szakmai referenciái (az iskolavezetés, a munkaközösségek véleménye) alapján bizonyítottan elismert pedagógus.
 • A mentortanár elhivatott, elkötelezett a mentori feladatok, a tanárjelölt, a pályakezdő-tanár kollégái támogatása, segítése mellett.
 • A mentortanár nyitott a különböző, alternatív pedagógiai tevékenységek értelmezésére, azok befogadására.
 • A mentortanárnak a folyamatos továbbképzése és önképzése, tudományos munkái, oktatásfejlesztési feladatai (pl. tankönyv, munkafüzet összeállítás, tehetséggondozás), diákjai sikerei alapján bizonyított a szakmai fejlődése.

A mentortanár feladatai a tanárjelöltek összefüggő szakmai gyakorlatának irányításában

A mentortanár

 • feladata a gyakorlati félév komplex funkcióját szem előtt tartva a tanárjelölt megismertetése az iskola világával, valamennyi iskolai tevékenységgel, az iskolai életet különböző szinten szabályozó dokumentumokkal,
 • részt vesz a tanárjelölt egyéni fejlődési tervének összeállításában, annak aktív megvalósításában, támogatja a jelölt önálló szakmai törekvéseit,
 • segíti a hallgató felkészülését a tanítási óráira, jelen van a tanítási óráin, azok tapasztalatairól rendszeresen megbeszéléseket tart vele,
 • szervezi, irányítja és segíti a tanárjelölt tanítási órán kívüli tevékenységét, annak sikeres teljesítését, rendszeresen konzultál a hallgató másik szakját segítő vezetőtanárral, és kapcsolatot tart azokkal a kollégákkal, akik a különböző tevékenységek megvalósításában érintettek,
 • igazolja a jelölt részvételét a különböző nevelési feladatok megvalósításában,
 • folyamatosan ellenőrzi, reflektálja, értékeli a hallgató szakpedagógiai, pedagógiai, pszichológiai ismereteinek gyakorlati alkalmazásában megmutatkozó készségét, felkészültségét, valamint a többi pedagógussal, a diákokkal, a szülőkkel való együttműködését,
 • összegző véleményt készít a tanárjelölt félév során nyújtott teljesítményéről, a jelölt által összeállított portfoliót értékeli, és részt vesz bizottsági tagként a végső érdemjegy kialakításában,
 • a mentor felkérhető a tanárjelölt hallgatók tanári szakdolgozatának vezetésére, véleményezésére,
 • a mentortanárok munkáját a szakintézetek/tanszékek képviselői (szaktanácsadók) és a Tanárképzési Kollégium segíti és ellenőrzi a gyakorló- és partneriskolák vezetőinek bevonásával.

Frissítés dátuma: 2022.03.09.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.