Tóth Zoltán
Korszerű kémia tanrgypedagógia –
híd a pedagógiai kutatás és
a kémiaoktatás között
DEBRECENI EGYETEM
TANÁRKÉPZÉSI KÖZPONT
TÓTH ZOLN
Korszerű mia tantárgy-pedagógia
Híd a pedagógiai kutatás és a kémiaoktatás között
Debreceni Egyetemi Kiadó
Debrecen University Press
2015
Szaktárnet-könyvek 5.
Sorozatszerkesztő:
Maticsák Sándor
szült
a SZAKTÁRNET (TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009)
pályázat keretében
Lektorálta:
Dobóné Tarai Éva
Technikai szerkesztő:
Buzgó Anita
Borítóterv:
Nagy Tünde
ISBN 978 963 473 872 5
© Tóth Zoltán
© Debreceni Egyetemi Kiadó – Debrecen University Press,
beleértve az egyetemi hálózaton belüli elektronikus terjesztés jogát is.
Kiadta a Debreceni Egyetemi Kiadó, az 1795-ben alapított
Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének tagja.
www.dupress.hu
Felelős kiadó: Kacsony Gyöngyi
Készült a Kapitális Nyomdában, 2015-ben.
Tartalomjegyzék
Bevezetés................................................................................................ 5
1. Egy kutatási eredményekre támaszkodó
kémiaoktatás elméleti alapjai
1.1. Tanuláselméleti alapok ................................................................ 7
1.1.1. A tanulás mint információfeldolgozás ................................ 7
1.1.2. A konstruktivista tanuláselmélet......................................... 9
1.1.3. A kognitív terhelési elmélet ............................................. 11
1.2. A tanulók kémiai gondolkodásának jellemzői ............................ 13
1.2.1. A primitív axiomák (p-primek)
a tanulók gondolkodásában............................................... 13
1.2.2. Implicit feltételezések (Talanquer modellje)..................... 18
1.3. Miért nehéz a kémia?................................................................. 23
1.3.1. Amiai fogalmak természete ......................................... 23
1.3.2. Fogalmi fejlődés és fogalmi váltás a mia
tanulása során................................................................... 36
1.3.3. Nyelvi nehézségek ........................................................... 44
1.3.4. Megértési zavarok a kémia tanulásában............................ 46
1.3.5. A tudomány logikája........................................................ 55
2. A kémiaoktatás eszközei, eljárásai és módszerei
a kutatási eredmények tükrében
2.1. A tanterv.................................................................................... 57
2.2. A tananyag feldolgozása............................................................ 58
2.3. A tankönyv ................................................................................ 67
2.4. A tanítási módszer ..................................................................... 69
2.4.1. Amia tanításának hagyományos módszerei.................. 70
2.4.2. A konstruktivista pedagógia............................................. 72
2.5. Tanulásszervezési eljárások ....................................................... 75
2.5.1. Frontális módszerek ......................................................... 75
2.5.2. A kooperatív tanítás-tanulás............................................. 76
2.5.3. A projektmódszer............................................................. 78
2.6. A szemléltetés............................................................................ 79
2.6.1. Amiai kísérlet.............................................................. 79
2.6.2. Modellek használata......................................................... 86
2.6.3. Inforciós és kommunikációs technológiák ................... 90
2.7. A problémamegoldás ................................................................. 91
2.7.1. A természettudományos problémamegol
gondolkodás .................................................................... 93
2.7.2. Problémamegoldás és kémiai kísérlet............................... 99
2.7.3. Kémiai számítások......................................................... 100
2.8. Ellenőrzés és értékelés ............................................................. 112
3. A kémiaoktatás kutatásának módszertani alapjai
3.1. Kutatásmódszertani alapok ...................................................... 117
3.1.1. Amia szakmódszertan mint tudomány ....................... 117
3.1.2. Amiaoktatás kutatásának folyamata........................... 121
3.1.3. A kutatási eredmények publikálása ................................ 129
3.2. Tudásszerkezet-vizsgálatok ..................................................... 135
3.2.1. A szóasszociációs teszt .................................................. 135
3.2.2. A tudástérelmélet ........................................................... 160
Szakirodalom..................................................................................... 173
5
Bevezetés
Köztudott és számos attitűdmérés igazolja (pl. Csapó, 2000) –, hogy
világszerte a kémia egyike a legkevésbé szeretett, legnehezebbnek tartott
tantárgyaknak. A kémia tudományában járatos, ám a kémia zoktatását
legfeljebb csak gyermekei, unokái révén ismerő szakemberek gyakran
egyszerűsítik le ezt a kérdést arra, hogy mindez azért vetkezett be, mert
a miatanárok nem kísérleteznek a kémiaórákon. Sajnos, a probléma
sokkal összetettebb
A miaoktatás eredményességének javítása, valamint a tanulók kém-
iával kapcsolatos attitűdjeinek pozitív irányú megváltoztatása szükséges
teszi a miaoktatás módszertani megújítását is. A módszertani megújítás
nem csak a kémiatanárok módszertani kultúrájának fejlesztését jelenti,
hanem a tantervkészík és a tankönyvírók szemléletváltását is.
A miaoktatás mint általában az oktatás tele van olyan szólamok-
kal és kinyilatkozásokkal, amelyek alig többek a személyes vélemények-
nél, meggyőződéseknél, és erre alapozva készülnek tantervek, tananyag-
ok, és többnyire ezek tükröződnek a tanítás gyakorlatában is. Ahhoz,
hogy erről a pontról elmozduljunk, és valóban előbbre vigyük a mia-
oktatást, ismernünk és megfelelő kritikai értékelés után alkalmaznunk
kell a kémiaoktatás kutatásának eredményeit. Ennek megvalósítása azon-
ban számos nehézségbe ütközik. Az egyik, hogy a kémiaoktatás kérdései-
vel és általában a természettudományok oktatásának kérdéseivel fog-
lalkozó, elsősorban nemzetközi folyóiratok és a bennük megjelenő ta-
nulmányok száma igen nagy, és jelentős részük ingyenesen nem, vagy
csak nagy nehézségek árán érhető el.
Másrészt, bár elvileg minden miatanártól elvárható, hogy ves-
se szakmájának a miatanári szakmának a legújabb eredményeit, ez
az elvárás jelenleg még illuzórikus. A szakirodalom napra kész vetése
jogos elvárás viszont azokkal szemben, akik a kémiatanárokat képzik és
tobbképzik. Itt elsősorban a szakmódszertanosokra hárul ez a feladat,
de Magyarországon – minden utóbbi időben felcsillanó kezdeményezés
(lásd: az MTA szakmódszertanilyázata) ellenére a szakmódszertanok
és a szakmódszertanosok helyzete meglehetősen tisztázatlan (Tóth, Pusz-
tai, Chrappán és Kovács, 2011). Ugyanakkor hazai és lföldi tapaszta-
6
latok is azt mutatják, hogy azok a tanárok képesek a szakirodalom ve-
tésére és a kutatási eredmények gyakorlatba való átültetésére, akik maguk
is részt vesznek ilyen kutatásokban (doktori képzésben, kutatótanári mi-
nősítésben, pedagógiai fejlesztésekben stb.) (Tóth, 2012).
További probléma forrása, hogy g a szakirodalomban megjelenő ta-
nulmányok is rendkívül sokfélék felhasználhatóságukat, megbízhatóságu-
kat tekintve (Reid, 2012). Kétségkívül fontosak a leíró kutatások is, de
hasznosságuk a továbblépés szempontjából meglehetősen korlátozott. A
szellemi termék jellegű kutatás a tanítás új irányát mutatja be, és eviden-
ciákat de csak azokat! sorakoztat fel hatékonyságának bizonyísára.
Az ilyen kutatás hasznossága is igen korlátozott. Az innovatív kutatások
olyan új eljárásokat ismertetnek, amelyek a régiek hibáit küszöbölik ki.
Az innovatív kutatás igyekszik bizonyítani az új eljárás hatékonyságát. A
kutatás legmagasabb szintjét képviselik az alapvető kutatások, melyeknek
az eldleges lja annak feltárása, hogy bizonyos dolgok miért működ-
nek, és más dolgok miért nem. Az alapvető kutatások a dolgok működése
mött rejlő elveket keresik. A „miért?” ismeretében előfeltevéseket te-
hetünk, és azokat sérletileg is ellenőrizhetjük.
Ebben a szakkönyvben arra vállalkoztunk, hogy felvázoljuk egy kuta-
tásalapú kémiaoktatás lényeget, és felhívjuk a figyelmet néhány, a kémia-
oktatás megújítása szempontjából fontosnak tartott innovatív és alapvető
kutatásra.
1
1
Ezen szakkönyv megjelenésével egy időben jelent meg egy gyakorlati és elméleti isme-
reteket egyaránt tartalmazó mia tantárgypedagógiai jegyzet az ELTE gondozásában:
Szalay Luca (szerk.) (2015): A kémiatanítás módszertana. ELTE, Budapest. http://
ttomc.elte.hu/sites/default/files/kiadvany/kemiatanitas_modszertana_jegyzet.pdf
7
1. Egy kutatási eredményekre támaszkodó kémiaoktatás
elméleti alapjai
A kutatási eredményekre támaszkokémiaoktatás elméleti alapjainak
tárgyalása során először azt kell rcső alá vennünk, hogy miért is nehéz
a kémia, mi az oka a fogalmi megértési zavaroknak. Ehhez az elméleti ke-
retet a kognitív pszichológia (Eysenck és Keane, 1997), illetve három ta-
nuláselmélet: az inforciófeldolgozási modell, a konstruktivista pedagó-
gia és a kognitív terhelési elmélet jelenti.
1.1. Tanuláselméleti alapok
1.1.1. A tanulás, mint információfeldolgozás
Az információfeldolgozási modell (1. ábra) szerint a környezetből ér-
kező rengeteg információnak csak töredéke jut el az ún. érzékelési szűrőn
keresztül a munkamemóriába (vagy más néven rövid távú memóriába). A
munkamemóriában az információ csak vid ideig (néhányszor tíz má-
sodpercig) tartózkodik. Ez alatt vagy létrejön a feldolgozás és átkerül a
hosszú távú memóriába, vagy felejtés vetkezik be. A munkamemória
kapacitása véges és kicsi (általában 7 ± 2 információegység). (Ennek ké-
sőbb, az ún. kognitív terhelési elméletben döntő szerepe lesz.)
A munkamemóriában feldolgozott új információ hosszú távú memóri-
ában való gzítése alapvetően négyféle módon (értelmes tanulás, tévkép-
zet kialakulása, lineáris sorban való gzítés, magolás) rténhet. Ameny-
nyiben az új információ illeszkedik a már meglévő ismeretekhez, úgy
értelmes tanulás jön létre. Értelmes tanulással rögzíthető ismeret például
a közel azonos molekulatömegű szerves vegyületek relatív forráspontja,
amennyiben a tanuló tisztában van a sodrendű miai kötések kiala-
kulásának szerkezeti feltételeivel, relatív erősségével és kapcsolatával az
anyagok forráspontjával.
Előfordulhat azonban, hogy az új ismeret illeszkedése a már meglévő
ismerethez csak látszólagos, ekkor jön tre a fogalmi megértés zavara,
így alakulhat ki a tévképzet. ldául a középiskolás tanulók jelentős há-
nyada gondolja azt, hogy a béta-sugárzást alkotó elektronok az atom
elektronburkából származnak és nem az atom magjából. Az új ismeret (az
1. FEJEZET
8
atomból kiléegyik sugárzás elektronokból áll) és a már meglévő isme-
ret (az atom atommagból és elektronburokból áll, ez utóbbi tartalmazza az
elektronokat) látszólag jól illeszkedik egymáshoz, a tanuló azt hiszi, hogy
a meglévő ismeretei alapján helyesen értelmezi a béta-sugárzás eredetét.
Az ismeretek lineáris sorban való rögzülése nagyon gyakori a termé-
szettudományokban. Így gzítünk sorozatokat, levezetéseket. Kémiában
a leggyakoribb előfordulása ennek a telített, nyílt láncú szénhidrogének-
nek a homológ sorban elfoglalt helye és molekulájuk szénatomszáma kö-
zötti kapcsolat megállapítása. Kezdetben a tanulók ujjaikat használva szá-
molják ki, hogy pl. hány szénatomos a hexán.
A magolás – noha van némi pejoratív felhangja – létező, gyakran
szükségszerű tanulási forma. Gondoljunk például kémiai képletek, adatok
tanulására. Ilyen esetekben segíthetünk a tanulóknak megfelelő memori-
zálási technikákkal, vagy ösztönözhetjük őket arra, hogy ilyeneket talál-
janak ki. Példaként említhetjük azt a kérdést, hogy hány hidrogénkötéssel
kapcsolódik egymáshoz a DNS-ben az adenin és a timin, valamint a gua-
nin és a citozin. Ezt csak akkor tudnák a tanulók értelmes tanulással rög-
teni, ha ismernék a DNS-molekulában található négy nukleotidbázis
molekulájának pontos szerkezeti képletét. Mivel ennek ismerete nem el-
rás, ezért memorizálási technikával segíthetjük a gzítést (lásd pl.
Ludányi, Ludányi, Szabó és Tóth, 2015: 107). A baj akkor van, ha olyan
ismereteket is, amelyeket értelmes tanulással lehetne gzíteni, memori-
zálási technival gzítik a tanulók olykor tanáruk biztatására. Szép
példa erre az alapvető fizikai és miai mennyiségek zötti összefüggé-
sek (sűrűség-tömeg-térfogat, moláris tömeg-tömeg-anyagmennyiség stb.)
tanítása-tanulása. Tudásszerkezet-vizsgálatokkal igazoltuk, hogy a memo-
rizálási technikával (az ún. háromszögtechnikával) tanult összefüggések
nehezen transzferálható ismereteket eredményeznek szemben az értelmes
tanulással (esetünkben pl. dimenzióanalízissel) gzített ismeretekkel
(Tóth, 2005, 2006, 2007, 2012: 44).
EGY KUTATÁSI EREDMÉNYEKRE TÁMASZKODÓ KÉMIAOKTATÁS ALAPJAI
9
1. ábra:
A tanulás információfeldolgozási modellje
(Johnstone, 2000 nyomán)
1.1.2. A konstruktivista tanuláselmélet
A konstruktivista tanuláselmélet (2. ábra) szerint a tanulás kimenetele
és fajja szempontjábólntő annak a kérdésnek a vizsgálata, hogy az új
ismeret és a már meglévő ismeretek (kognitív értelmező rendszer) zött
van-e ellentmondás. Ennek a kérdésnek a részletes vizsgálata alapján le-
het levezetni a tanulás hétféle kimenetelét (közömbösség, problémamen-
tes tanulás, kizárás, magolás, meghamisís, kreatív mentés, konceptuális
vagy fogalmi váltás) (Nahalka, 1998a, 1998b, 1998c, 2002; 2004a). Ve-
gyük ldaként a tanulóknak az anyag szerkezetére vonatkoismereteit.
Felmérések bizonyítják, hogy a tanulók még iskolai tanulmányaik vége
felé is ntően a folytonos anyag modelljéből próbálják értelmezni az
anyagok tulajdonságait és változásait (pl. Nahalka, 2002; Tóth, 2003,
2004a, 2004b, 2004c, 2009). Mi történik, ha egy ilyen folytonos anyag-
képpel rendelkező tanuló szembe találja magát azzal az új inforcióval,
hogy az anyag apró részecskékből (atomokból, ionokból, molekulákból)
épül fel? Hogyan gzítheti ezt az eddigi anyagképének ellentmondó új
inforciót? Előfordulhat, hogy nem fogadja el, azaz nem tanulja meg és
nem hajlandó ezt az új ismeretet használni. Ezt nevezzük kizárásnak. Az
K
Ö
R
N
Y
E
Z
E
T
Érzé-
kelési
szűrő
Munka-
memória
Hosszú-
távú
memória
tárolás
felidézés
f e l e j t é s
v i s s z a c s a t o l á s
v á l a s z
1. FEJEZET
10
érzékelhető ellentmondás ellenére is megtörténhet a rögzítés (feldolgozás)
lul azért, mert meg kell tanulni és az iskolában „vissza kell adniezt az
új ismeretet. Ezt nevezzük magolásnak. További lehetőség, hogy a tanuló
megpróbálja ezt a két dolgot egymással összekapcsolni („lehorgonyzás”).
Ez csak úgy lehetséges, ha valamelyik ismeret megváltozik. Amennyiben
az inforció változik meg, létrejön egy tévképzet, és ezt a tanulást a mo-
dell meghamisításnak nevezi. Ilyen lehet például az, hogy a tanuló elfo-
gadja ugyan, hogy az anyag apró részecskékből áll (pl. cseppekből, szem-
csékből), de ezeket ugyanolyan tulajdonságokkal (színnel, sűrűséggel, ke-
ménységgel) ruházza fel, mint magát az anyagot. A fogalmi fejlődés ma-
gasabb fokát jelenti a kreatív mentés, ami akkor jön tre, ha a belső értel-
mező rendszerben történik változás, bár ez nem alapvető változás. Például
a tanuló elfogadja, hogy az anyag miai részecskékből (atomokból, mo-
lekulákból, ionokból) épül fel, és ezeknek a részecskéknek a tulajdonságai
nem egyeznek meg az anyagi rendszer tulajdonságaival, de feltételezi,
hogy a részecskék zött valamilyen folytonos anyag (pl. levegő) találha-
tó. A konceptuális (vagy fogalmi) váltás egy olyan miségi változás,
melynek során a folytonos anyagképet felváltja a részecskeszemlélet.
2. ábra:
A konstruktivista tanulásmodell blokkdiagramja
(Nahalka, 1998b és 2002 nyomán).
EGY KUTATÁSI EREDMÉNYEKRE TÁMASZKODÓ KÉMIAOKTATÁS ALAPJAI
11
1.1.3. A kognitív terhelési elmélet
A pszichológiában széles körben elfogadott az a megközetés, hogy az
embereknek a világról összegyűjtött tudása ún. sémákban tárolódik (Neis-
ser, 1984; Eysenck és Keane, 1997). Ezek a sémák a gondolkodás vagy
cselekvés olyan szervezett mintázatai, amelyek tapasztalatainkat azonnal
előhívható és a felhasználás szempontjainak megfelelő formában tárolják.
A tanulás ebben a fogalomrendszerben nem más, mint a meglévő sémák-
l újabb, átfogóbb mák létrehozása. Egy adott témakör szakértőit az
különbözteti meg a kezdőktől, hogy a témakörrel kapcsolatos sémakész-
letük sokkal gazdagabb és sokkal integráltabb is. A tanulás egyik legfon-
tosabb kognitív színtere a munkamemória (1. ábra), amelyben az infor-
máció feldolgozása, vagyis az új, integrált sémák létrehozása történik.
Ennek a folyamatnak a hatékonysága attól függ, hogy a feldolgozandó
sémák száma hogyan viszonyul a munkamemória meglehetősen kicsi és
korlátozott kapacitásához.
A kognitív terhelési elmélet (Sweller, 1994; Sweller, Van Merrienboer
és Paas, 1998; Cooper, 1998): kiindulópontja az a tény, hogy az emberek
munkamemóriájának kapacitása erősen korlátozott: 7 ± 2 információegy-
ség (az inforcióegység lehet: adat, művelet, és ezek összefüggő rend-
szere: tömb, ma) és ebben a tekintetben nincs nagy különbség az egyes
emberek között. (Megjegyezzük, hogy az ún. hosszú távú memória ka-
pacitása jelen tudásunk szerint végtelen.) Mivel azonban a kicsi és az
óriási sémák is ugyanúgy egy információegységnek szátanak ugyan-
annyi helyet foglalnak el a munkamemóriában –, ezért azoknak az em-
bereknek a szellemi teljesítménye lesz jobb, akiknek nagyobb, jobban
integrált sémáik vannak. A kognitív terhelési elmélet szerint valójában 2-
3 információs sémát tudunk egyidejűleg feldolgozni, mert a feldolgozó
mechanizmusok maguk is sémák, melyek szinn foglalják a helyet a
munkamemóriában. Az elmélet alapvető célkitűzése, hogy meghatározza
azokat a tanulási körülményeket, amelyek minimalizálják a munkamemó-
ria terhelését, és ez által hatékonyabbá teszik a tanulást.
Sémáinkat mindaddig megőrizzük, amíg a tapasztalat nem ébreszt
bennünket használhatóságuk korlátaira. Ez azonban nem jelenti a sémák
kidobását, csupán azok módotását és bővítését, ami egy bizonyos szint
fölött már fogalmi válst eredményezhet. Az oktatás gyakran esik abba a
hibába, hogy a régi mákat figyelmen kívül hagyja, vagy le akarja cse-
lni az újra, ahelyett, hogy bővíteés hozzá kapcsolná az új ismerete-
1. FEJEZET
12
ket. Különösen gyakori ez akkor, ha a régi séma hétköznapi tapasztalato-
kon alapszik, g az új a tudomány nyelvén van megfogalmazva. Ilyen
esetekben a régi és az új ma egymás mellett létezik, és kritikus általá-
ban nem tipikus iskolai helyzetben a régi győzedelmeskedik, mivel az
mélyebben gyökerezik, mint az új ma. Az ilyen, fejlődésben megrekedt
tköznapi sémák állnak a tévképzetek többsége mögött. Ilyen ldául az
anyag szerkezetéről való gondolkodásban a folytonos anyagkép, vagy az
anyag tulajdonságainak az anyagot felépítő részecskékre történő levetítése
(Taber, 2001; Kind, 2004; Tóth, 2004b).
A kognitív terhelési elmélet bb módszert kínál, amelyek bizonyítot-
tan növelik a tanulás hatékonyságát, ugyanis kisebb belső memóriaterhe-
léssel, bb lépésben juttatják el a diákokat a probléma megoldásához
szükséges sémák kialakításához. Ezek a következők (Cooper, 1998):
Nyílt végű feladatok. Először nem azt kérdezzük, hogy merre kell elin-
dulni a helyes megoldás érdekében, hanem csak azt vesszük sorra, milyen
irányokba lehetne egyáltalán elindulni. Az így kapott alternatívákat sorra
véve áttekinthető, melyik hova vezet, és így – több lépésben – eljuthatunk
a probléma megoldásáig.
Kiegészítések. Egy kész megoldási séma hiányzó részleteinek kitalálá-
sa szinn elősegíti a megoldáshoz szükséges séma kialakulását.
Kidolgozott példák. Kész megoldási mák részletes tanulmányozása,
megbeszélése, értelmeztetése szintén hatékony módszere a sémakialakí-
tásnak.
Variabilitás. Több hasonló, de egyes részleteiben eltérő feladat elem-
zése seti az elmét abban, hogy a hasonlóságok felismerésével, különösebb
magyarázat nélkül is megragadja a feladatokban rejlő közös lényeget.
A gondolati és cselekvési mák építésénél feltétlenül tekintettel kell
lennünk a következő tények hatására:
Figyelemmegosztás. Ha a bemutatott tananyag vagy feladat bb rész-
l áll, amelyek egymástól elkülönülve jelennek meg (pl. ábra és alatta
szöveg), akkor a diákok vagy az egyik, vagy a másik részt látják egyszer-
re, ami megnehezíti azt, hogy egy sémába tömörítsék az információkat.
Sokkal hatékonyabbak tehát az olyan ábrák, amelyekben a magyarázó
szöveg magában az ábrában található megfelelő szövegdobozban vagy
szövegbuborékban.
EGY KUTATÁSI EREDMÉNYEKRE TÁMASZKODÓ KÉMIAOKTATÁS ALAPJAI
13
Redundáns információk. A kezdőknek szükségük lehet arra, hogy a
tananyagban részletes, redundáns információk legyenek. (Például egy
olyan ábra mellett, amely önmagában is tartalmazza a mondanivalót, a
kísérő szöveg tovább mélyítheti a megértést.) Ugyanakkor azok esetében,
akik r mélyebb tudással rendelkeznek (szakérk), az ilyen kísérő szö-
veg (redundancia) nem biztos, hogy segít, inkább zavaró lehet.
Modalitási hatás. Kísérletek bizonyítják, hogy az egyidejűleg feldol-
gozható sémák száma növelhető, ha hangi és képi információkat is adunk
a tanulóknak. Ez azt jelenti, hogy ldául egy ábrához adott szóbeli ma-
gyarázat kisebb kognitív terheléssel jár, mintha a magyarázat is írásbeli
lenne.
Számos kutatás igazolja, hogy a munkamemória kapacitásának meg-
határozó szerepe van a tanulás és így a miatanulás sikerességében,
illetve sikertelenségében (pl. Johnstone, 2010; Reid, 2008, 2012). A gye-
rekek munkamemória-kapacisa nagyon kicsi, de az életkorral nő, egé-
szen kb. 16 éves korig. Ekkor eléri a felnőttekre jellemző értéket (7 ± 2),
és tovább nem növekszik. Ugyanakkor, azt is kimutatták, hogy az azonos
életkorú gyerekek munkamemória-kapacitása olyan mértékben lönböz-
het, hogy akár kétszerese is lehet az egyiké a másikénak (Gathercole és
Alloway, 2007).
1.2. A tanulók kémiai gondolkodásának jellemzői
A miaoktatás kutatásának elismert szaktekintélyei (pl. Norman Reid,
Alex H. Johnstone, Vicente Talanquer, Keith Taber, Hans-Dieter Barke,
Hans-Jürgen Schmidt, Geogios Tsaparlis és sok) szerint annak, hogy a
rengeteg kutatási eredmény ellenére sem változott lényegesen a kémia
oktatásának hatékonysága és a tanulók kémiához való viszonyulása az
elmúlt évtizedekben, az az egyik oka, hogy nem helyeztünk elég hang-
súlyt és nem szereztünk elég ismeretet arra vonatkozóan, hogy hogyan is
gondolkodnak a tanulók, amikor kémiát tanulnak, kémiai problémákat
oldanak meg. A vetkezőkben viden áttekintjük az ezzel a témakörrel
kapcsolatos kutatások legfontosabb eredményeit.
1.2.1. A primitív axiomák (p-primek) a tanulók gondolkodásában
A p-primek (fenomenologikai primitívek) olyan tapasztalatokon nyug-
naiv axiomák, melyek igazságtartalmát gondolkodás nélkül elfogadjuk
1. FEJEZET
14
(Tóth, 2013). A fogalmat diSessa vezette be a tanulók fizikai fogalmakkal
kapcsolatos megértési problémáinak és hibás feladatmegoldásainak ér-
telmezésére (diSessa, 1983, 1988, 1993). A p-prim nem egy tanult foga-
lom, hanem a mindennapi tapasztalatból levont vetkeztetés, amely egy-
egy jelenséget ír le. Amikor egy természettudományos problémát kell
megoldanunk, akkor gyakran nyúlunk ezekhez a rövitett gondolkodási
sémákhoz nem ritkán sikerrel. A p-primek egyik nagy haszna, hogy
gyors ntést, válaszadást tesznek lehetővé. Ugyanakkor, mivel gondol-
kodás nélkül elfogadjuk őket, ezért számos esetben helytelen döntésre ju-
tunk, ha nem elemezzük a megoldandó probléma finom szerkezetét. A p-
primek fogalmi mertési zavarokban tszott szerepét elsősorban a fiziká-
ban tanulmányozták (pl. diSessa, 1983, 1988, 1993; Masson és Legendre,
2008; Hammer, 1996). Mind a kémiában (Taber, 2008; Tóth, 2013), mind a
biológiában (Southerland, Abrams, Cummins és Anzelmo, 2001) a fogalmi
megértésben betöltött szerepük gyakorlatilag még feltáratlan.
A több az jobb (hatékonyabb). Sok mindennel úgy vagyunk, hogy ha
bb van belőle az jobb, mintha kevesebb lenne. Gondoljunk ldául a
pénzre, a tudásra, a munkaerőre, a technikai felszereltségre stb. Vegyünk
egy (inkább) fizikai, mintsem miai ldát: „Mikor lesz melegebb a víz,
ha 5 percig forraljuk, vagy ha 15 percig forraljuk?” A tipikus hibás vá-
lasz: Ha 15 percig forraljuk a vizet, akkor melegebb lesz, mintha csak 5
percig forralnánk. A helyes lasz viszont az, hogy a hosszasabb forralás
nem változtatja meg a víz mérsékletét. Az valóban igaz, hogy ha to-
vább melegítjük a vizet, akkor valószínűleg a hőmérséklete magasabb
lesz, mintha csak vid ideig melegítjük. De forrás során a folyadék (és
így a víz) mérséklete nem változik. Tehát fölösleges energiapazarlás a
vizet forrás után is tovább forralni. És most nézzünk egy kifejezetten ké-
miai problémát: „Melyik erősebb bázis: a piridin vagy a pirimidin?”
(Tóth, 2013). A tipikus hibás válasz: A pirimidin, mert abban két nitro-
génatom is van. A helyes lasz viszont: A piridin. Ugyanis a báziserős-
ség attól függ, hogy a nitrogénatomon található nemkötő elektronpár
mennyire lan kötött. A pirimidinmolekulában a két nitrogénatom miatt
a nemkötő elektronpárok erősebben kötöttek, mint a piridinmolekulában.
Ezért a piridin az erősebb bázis.
Egy 429 vegyipari szakmacsoportos 9-13. évfolyamos tanuló körében
gzett empirikus vizsgálatunkban (Bárány és Tóth, 2015) a válaszadók
70%-a a pirimidint jelölte meg, és csak 29%-a tudta, hogy a piridin az
EGY KUTATÁSI EREDMÉNYEKRE TÁMASZKODÓ KÉMIAOKTATÁS ALAPJAI
15
erősebb bázis. Indoklásként 63%-uk a következőt írta: „A pirimidin az
erősebb bázis, mert két hidrogénion megkötésére képes”.
A több az nagyobb. Ha bb almánk, könyvünk, ruhánk van, az na-
gyobb kupac alma, nyv és ruha. Ez mindennapi tapasztalat. „Hogyan
változik az atomok mérete a rendszámmal a periódusokban az s- és a p-
mezőben?” (Tóth, 2013). A tipikus hibás válasz: Mivel a rendszámmal
az atommagban található protonok száma, valamint az elektronburokban
lévő elektronok száma, ezért az atomok mérete a rendszámmal nő. Ezzel
szemben a helyes válasz: Az atomok mérete csökken. Valóban nő az
atommagban lévő protonok és az elektronburokban található elektronok
száma. Azonos periódus esetén azonban ezek az elektronok ugyanazon az
elektronhéjon találhatók. A rendszám növekedésével tehát egyre bb
pozitívltésű és negatív töltésű részecske közötti vonzás érvényesül, ami
az atomretének csökkenését vonja maga után.
A már említett, vegyipari szakközépiskolások között végzett felmés-
ben (Bárány és Tóth, 2015) a válaszadók 74%-a szerint nő az atomméret a
rendsmmal, 20%-a szerint csökken az atomméret (ez a helyes válasz),
4%-a szerint nem változik, és 2%-a szerint hol csökken, hol nő. A tanulók
56%-a adott ilyen, vagy ezzel tartalmilag megegyező indoklást: „A rend-
szám növekedésével egyre több lesz az atomot felépítő részecskék (protonok,
neutronok, elektronok) száma, ert nő az atomméret a rendszámmal”.
A keményebb stabilisabb. Számos tapasztalatunk van arl, hogy egy
tárgy keménysége és stabilitása gyakran együtt járó fogalmak. Ráadásul a
tköznapi értelemben vett stabilitás inkább az állandóságra, a válto-
sokkal szembeni ellenállásra vonatkozik, és nem annyira a termodinami-
kai stabilitásra. Kérdés: „A szén két kristályos módosulata zül, a gyé-
mánt és a grafit zül, melyik a stabilisabb? A tipikus hibás válasz: A
gyémánt, mivel az a legkeményebb ásványi anyag. A helyes válasz: A
grafit belső energiája kisebb a gyémánténál, ezért szokásos körülmé-
nyek között – a grafit a szén stabilis módosulata (Tóth, 2013).
A vegyipari szakközépiskolások 80%-a a gyémántot, 18%-a a grafitot
(helyes válasz) jelölte meg. 1%-uk szerint mindkét módosulat egyformán
stabilis (Bárány és Tóth, 2015). Az indoklások zött 19%-ban megjele-
nik „a keményebb az stabilisabb” p-prim: „a gyémánt a stabilisabb, mert a
legkeményebb anyag a ldön”, és a tanult ismeretek helytelen alkalma-
1. FEJEZET
16
zása is 36%-ban: „a gyémánt a stabilisabb, mert atomrácsos szerkezetű,
erősebb a kötés az atomok között, erősebb a rácsa”.
A nedves nehezebb. Szinn hétköznapi tapasztalataink alakítják ki ezt
a naiv axiomát. A nedves homok, a nedves ruha, a nedves fa valóban ne-
hezebb, mint a száraz homok, ruha vagy fa. Melyik a nehezebb? Az azo-
nos térfogatú, hőmérsékletű és nyomású száraz levegő vagy nedves leve-
gő?”A tipikus hibás válasz: Mivel a nedves levegőben víz is van, ezért az
a nehezebb. Ezzel szemben a helyes válasz a vetkező: Mivel a két gáz
állapota megegyezik, ezért Avogadro törvénye értelmében bennük a
molekulák száma is megegyezik. A vízmolekulák tömege viszont kisebb,
mint az oxigénmolekulák vagy a nitrogénmolekulák mege, tehát a szá-
raz levegő a nehezebb – pontosabban, a száraz levegőnek nagyobb a sűrű-
sége (Tóth, 2004c, 2013; Turányi és Tóth, 2011, 2013).
A vegyipari szakközépiskolás tanulók 75%-a a nedves levegőt jelölte
meg, 12%-uk szerint egyformán nehéz mind a kettő, és ugyancsak 12%
jelölte meg a helyes választ: a száraz levea nehezebb (Bárány és Tóth,
2015). Az indoklások mögött itt is felfedezhető egy p-prim („a nedves az
nehezebb”) 32%-ban: a nedves levegő nehezebb, mert a ztartalom ne-
heti”, valamint a gázok szerkezetének meg nem értéséről tanúskodó
tévképzet is 36%-ban: a nedves levegő a nehezebb, mert abban bb
molekula, például víz is van”.
A szilárd nehezebb. Az előző p-primhez hasonló az is, hogy a szilárd
anyagok nehezebbek nagyobb a sűrűségük mint a folyadékok vagy a
gázok. Arra a kérdésre, hogy „Melyik a nagyobb sűrűségű, a mnátrium
vagy a víz?” a vizsgált vegyipari szakközépiskolások 59%-a szerint a nát-
rium sűrűsége nagyobb, mint a vízé. 40%-uk tudta a helyes választ, hogy
a víz sűrűsége nagyobb a nátriuménál. Az indoklásokban megjelent „a
szilárd az nehezebb” p-prim 23%-ban: „a fémnátrium sűrűsége nagyobb,
mert az szilárd/fém”, de a tanult ismeretek helytelen alkalmazása is 12%-
ban „a fémnátrium nagyobb sűrűségű, mert moláris tömege nagyobb,
mint a vízé” (Bárány és Tóth, 2015).
A természetes egészséges. Számos tapasztalat és különösen reklám ala-
kítja ki bennünk ezt a naiv axiomát. Mintha az életerő-elmélet modern
változatával állnánk szemben. Az élő szervezet által előállított anyagok-
ban van valami plusz, ami a mesterséges anyagokból hiányzik. Kérdés:
„Melyik az egészségesebb: a paprikából kivont C-vitamin, vagy a gyógy-
EGY KUTATÁSI EREDMÉNYEKRE TÁMASZKODÓ KÉMIAOKTATÁS ALAPJAI
17
szergyárban szintetikusan előállított C-vitamin?” (Tóth, 2013). A tipikus
hibás válasz: A paprikából kivont C-vitamin, mivel az természetes ere-
detű. A helyes válasz: Amennyiben mindkét forrásból származó C-vita-
min kellően tiszta, akkor élettani hatásukban semmiféle különbség nincs.
Ha a kérdést úgy tesszük fel, hogy „melyik az egészségesebb: C-vitamin-
szükségletünket zöldségek és gyümölcsök fogyasztásával fedezni, vagy
C-vitamin-tabletták szedéséveltolni?” akkor r árnyaltabb a kép. A
zöldségekkel és gyümölcsökkel ugyanis nem csak C-vitamint viszünk be
a szervezetünkbe, hanem egyéb, létfontosságú anyagokat (ásványi anya-
gokat, antioxidánsokat). Persze, ebben az esetben is van egy kockázati
tényező, gpedig az, hogy vagy a növénytermesztés során nem szaksze-
rűen használt növényvédő-szerek, műtrágyák és bomlástermékeik is jelen
lehetnek a fogyasztott zöldségben, gyümölcsben, vagy éppen a növény-
delem elmaradása miatt elszaporodott gombák toxinanyagai okozhat-
nak későbbi egészségkárosodást. A szintetikusan előállított C-vitamint
tartalmazó tabletták pedig kis mennyiségben tartalmazhatnak olyan, a
gyártás során képződött köztitermékeket, amelyek tartós fogyasztás ese-
tén egészségkárosító hatásúak lehetnek.
A vizsgált szakközépiskolai tanulók 84%-a szerint a papril kivont
C-vitamin az egészségesebb. 12% vallotta, hogy nincs különbség a kétféle
módon nyert C-vitamin élettani hatása között. 4% pedig a szintetikus C-
vitamint tartotta egészségesebbnek (Bárány és Tóth, 2015). Az indoklá-
sok 46%-a a következő volt: „A paprikából kivont C-vitamin egészsége-
sebb, mert az természetes eredetű”.
Az egyensúly egyenlőség. A hétköznapi gyakorlatban gyakran egyenlő-
ségjelet teszünk az egyensúly és az egyenlőség zé. Például a mérleg ak-
kor van egyensúlyban, ha a serpenyőiben egyenlő tömegű anyag van.
Kérdés: „Hogyan változik egy egyensúlyra vezető folyamatban a kiindu-
si anyagok és a termékek koncentrációja?” A tipikus hibás lasz: A ki-
indulási anyagok koncentrációja csökken, a termékeké nő, és egyensúly-
ban a koncentrációk megegyeznek (Tóth, 2013; Turányi és Tóth, 2011,
2013). A helyes válasz: A dinamikus egyensúly jellemzője, hogy az oda-
és visszaalakulás sebessége egyezik meg, de az anyagok koncentrációja
nem (vagy legalábbis nem feltétlenül). Az egyensúly szemléltetésére ezért
nem jó lda a mérleges analógia. Sokkal jobb ldául az, hogy a metró
alagútja és a felszín között akkor van egyensúly, ha időegység alatt
ugyanannyi utas megy a felszínre, mint amennyi lemegy az alagútba. De
1. FEJEZET
18
ez nem jelenti azt, hogy a felszínen és az alagútban ugyanannyi ember
lenne. Vagy egy másik hasonlat: a zsonglőr produkciója zben időegy-
ség alatt ugyanannyi labdát dob a levegőbe, mint amennyit elkap. De a le-
vegőben lévő és a kezében lévő labdák száma nem szükségképpen egye-
zik meg.
A már említett felmérésben (Bárány és Tóth, 2015) négy grafikon kö-
zül kellett a tanulóknak választani. A tanulók 60%-a azt a grafikont jelölte
meg, amely szerint egyensúlyban a kiindulási anyag koncentrációja meg-
egyezik a termékével és mindössze 20%-a választotta a helyes ábrát. Az
indoklások 23%-a a következő volt: „egyensúlyi állapotban a kiindulási
anyagok és a termékek koncentrációja megegyezik”.
A káros (az ártalmas) az csúnya. Gyerekmesékben, romantikus rté-
netekben a gonosz általában csúnya. A csúnya élőlényektől az emberek
bbsége fél, azokat félelmetesnek tartja. „Mi lehet az ún. méregtelení
lábfürdőkben képződő csúnya, barna színű csapadék?” (Tóth, 2013). Ti-
pikus hibás válasz: A szervezetünkből kiáramló méreganyag. A helyes
válasz: A lábfürdőben külső egyenáramú áramforrás és vas anód esetén
képződő vas(III)-hidroxid csapadék. Ezt a trükköt nyugodtan nevezhet-
jük csalásnak is alkalmazzák a víztisztí-berendezésekkel házaló ügy-
nökök is. Az általunk használt ivóvízbe elektródokat köztük vasból ké-
szült anódot helyeznek, majd egyenáram hatására megindul az elektro-
lízis, amelynek során az anódon a vas oxidálódik, a katódon pedig hidro-
xidionok képződnek. Ezek eredményeként alakul ki a barna színű
vas(III)-hidroxid csapadék. Ez tehát nem a víz szennyezettségére utal!
1.2.2. Implicit feltételezések (Talanquer modellje)
Amint arra Talanquer (2006) kiváló tanulmányában rámutat, a kémiát
tanuló emberek fogalmi nehézségei általában a hétköznapi módon való, a
józanész táplálta gondolkodásl erednek (lásd magyarul: Tóth, 2008).
Az emberek gondolkodására egyfajta naiv realizmus jellemző, amely va-
kon bízik az észlelésben. A társadalomtudománnyal foglalkozó kutatók szá-
mára közismert, hogy a hétköznapi megismerés számos buktat tartalmaz
(Babbie, 2003). Ilyenek a pontatlan megfigyelés, a túláltalánosítás, a szelek-
v észlelés és az illogikus okoskodás (pl. „a kitel erősíti a szabályt”).
EGY KUTATÁSI EREDMÉNYEKRE TÁMASZKODÓ KÉMIAOKTATÁS ALAPJAI
19
Tapasztalati feltételezések
A józanésszel (hétköznapi módon) gondolkodó ember értelmező rend-
szerében számtalan, a rülöttünk lévő világ megtapasztalásából szárma-
hiedelem található. Összefoglaló néven ezeket hívjuk tapasztalati fel-
tételezéseknek. A tapasztalati feltételezéseknek öt eleme van: a folytonos-
ság, az anyagiság, a lényegiség, az ok-okozatig és a teleológia.
A folytonosság annak feltételezése, hogy az anyag fokozatosan egyre
kisebb részekre bontható, és ezek a részek ugyanolyan tulajdonságúak,
mint maga az anyag. A folytonosság, mint tapasztalati feltételezés áll az
olyan tévképzetek mögött, mint például „A rézatomok vörösek, a szén-
atomok feketék, a kénatomok sárgák.”, vagy „A szilárd anyagok mole-
kulái nehezebbek, a gázokönnyebbek, mint a folyadékoké.”, vagy „A
savak részecskéi szúrósak, a bázisok viszont puha, sima részecskékből
állnak.”, illetve „Hőtágulás során megnő a részecskék mérete”. Sajnos, a
kémia oktatása során gyakran használt szerkezeti modellek (pálcikamo-
dell, kalotta-modell) és szátógépes animációk megerőthetik ezeket a
tévképzeteket, hiszen azokban az atomokat szimbolizáló golyók jellemző
színűek, például a szén fekete, a kén sárga. A folytonosság képzete na-
gyon rezisztens az oktatással szemben. A tanulók másként használják a
részecskemodellt a jelenségek leírására, értelmezésére, mint ahogy azt a
tudósok teszik. Ahelyett, hogy a részecskék (atomok, molekulák, ionok)
egyedi tulajdonságaiból és a zöttük ható kölcsönhatásokból kiindulva
értelmeznék az anyag tulajdonságait, az anyagi rendszer makroszkópos
jellemzőit vetítik le az alkotó részecskékre.
Az anyagiság azt jelenti, hogy hajlamosak vagyunk az elvont fogal-
maknak és folyamatoknak is anyagi természetű jellemzőket tulajdonítani.
Ebből adódnak a következő tévképzetek: „Aa folyadékokhoz hasonló-
an viselkedik, pl. áramlik.”, „A miai tések mechanikailag létező
anyagi kapcsolatok.”, „Az égéshő benne van az éghető anyagban.”, vagy
„Az energiaváltozás pl. a párolgáshő az anyag tulajdonsága, nem a
folyamat velejárója.”
A lényegiség szerint az anyagok rendelkeznek tőlük elidegeníthetetlen
tulajdonságokkal, melyek akkor is megmaradnak, ha az anyag megválto-
zik. A józanésszel gondolkodó diák ezért gyakran azt hiszi, hogy az ele-
mek megtartják alapvető tulajdonságaikat vegyületeikben is. ldául A
rozsda nem s, mint a vas egyik típusa.”, „Az ezüst-nitrát nem reagál
1. FEJEZET
20
sósavval, mert az ezüst sem lép reakcióba a sósavval.”, „Az allifémek
oxidációs száma +1.”, vagy „A salétromsav minden rülmények zött
csak savként viselkedhet.”
Az ok-okozatiság annak hite, hogy bármilyen változás valamilyen kül-
beavatkozás eredménye, így például a miai reakciókat aktív ágensek
okozzák passzív ágenseken. Az ehhez kapcsolható legfontosabb tévkép-
zetek: „Ha egy sav megtámad egy fémet, akkor a fém megváltozik, de a
sav változatlan marad.”, „A katalizátor nem vesz részt a reakcióban, pusz-
ta jelenlétével gyortja meg azt.”, vagy „Az egymással reakcióba lépő
anyagok nem egyenértékűek, például égés során az éghető anyag fon-
tosabb, mint az oxin.”. Azt a helytelen nézetet, hogy egymiai reakci-
óban az egymással reagáló anyagok nem egyenértékűek (vannak ztük
fontosabbak és kevésbé fontosak) a szerves miában gyakran használa-
tos reakcióegyenlet-írás is megerőti. A szerves kémikusok ugyanis csak
a számukra fontos szerves vegyületek szerkezeti képletét szerepeltetik a
reakcióegyenletben, az „egyéb” reagenseket (pl. HCl, AlCl
3
stb.) csak a
folyamatot szimboliló nyílra írják rá, általában a vizsgált szerves ve-
gyület képletéhez képest kisebb betűmérettel.
A teleológia mint a tapasztalati feltételezések ötödik kategóriája
szerint, ha egy változásban nem tudjuk megadni a változást okozó rea-
genst, akkor feltételezzük, hogy a folyamatok valamilyen l megvalósí-
tása vagy szükségletek kielégítése miatt mennek végbe. Az ebből fakadó
tévképzetek például: „Az atomok vegyüléskor nemesgáz-szerkezetre -
rekszenek.”, „A rendszer mindig kitér a külső hatás elől.”, vagy „Az
anyagok azért lépnek reakcióba, hogy az energiájukat minimálisra csök-
kentsék.” A nemesgáz-szerkezetre „törekvés” elve jó magyarázó keret
lehet a második periódusbeli elemek reakciójának értelmezésére. lzott
hangsúlyozása vezet például ahhoz, hogy még az egyetemi tanulmányaik
gén járó kémiatanár-szakos hallgatók bbsége szerint is a gázállapotú
triumion stabilisabb, mint a gázállapotú nátriumatom, „mivel a nátri-
umionnak nemesgáz-szerkezete van”. Pedig tudják/tanulták, hogy a z-
állapotú nátriumatomból energiabefektetéssel (ionizációs energia) lehet
létrehozni a gázállapotú nátriumiont. Egy rendszer pedig csak akkor tér
ki” a külső hatás elől, ha dinamikus egyensúlyban van, és ez a lhatás
a koncentráció, a hőmérséklet vagy a nyomás megváltozása.
EGY KUTATÁSI EREDMÉNYEKRE TÁMASZKODÓ KÉMIAOKTATÁS ALAPJAI
21
Egy zelmúltban végzett kismintás (összesen 314 7-11. osztályos ta-
nulóra kiterjesztett) vizsgálatunk szerint a tapasztalati feltételezésekhez
köthe tévképzetek előfordulási gyakoriságát illeen nincs lényeges
különbség az egyes évfolyamok zött, és a vizsgált tanulókra leginkább
jellemző kategóriák a folytonosság és a teleológia (Tóth és Csatári, 2008).
Azt az állítást például, hogy „A szén fekete, a réz vörös, a kén sárga szí-
nű, mivel a szénatomok feketék, a rézatomok vörösek, a kénatomok pedig
sárgák” a tanulók több mint fele (52%-a) igaznak minősítette.
Reflexgondolkodások
Ugyancsak a hétköznapi tapasztalatok alakítják ki azokat a gondolko-
dási sémáinkat, amelyekkel a rülöttünk lévilág jelenségeit értelmez-
zük. A reflexgondolkodások vagy más néven a józanész heurisztikái olyan
vitett gondolkodási sémák, amelyeket gyakran alkalmazunk infor-
ciók zötti keresgélésben és kiválasztásban, valamint a gyors ntésho-
zatalban. A reflexgondolkodás legfontosabb elemei az asszociáció, a re-
dukció, a leragadás és a lineáris sorrendiség.
Az első kategória az asszociáció, ami azt jelenti, hogy mindennapos
asszociációk alapján megalkotott szabályokat alkalmazunk a folyamatok
kimenetelének jóslására. Ilyenek ldául: Sav és bázis reakciója semle-
ges oldatot eredményez.”, „A természetes anyagok egészségre ártalmatla-
nok, a mesterséges anyagok egészségkárosík.”, vagy „Az atomokat
fénymikroszkóppal láthatóvá tehetjük.”
A redukció a fogalmak és jelenségek leegyszerűsítése annak érdeké-
ben, hogy mil kevesebb tényezőt kelljen figyelembe venni. A redukció
eredménye például a vetkező néhány tévképzet: „Az atom méretét az
elektronok száma határozza meg.”, „Az atomban a protonok száma meg-
egyezik a neutronok számával.”, vagy „Az aromás szénhidrogének általá-
nos képlete: C
n
H
n
, mivel a benzol képlete C
6
H
6
.”
A leragadás azt jelenti, hogy bizonyos elveket, stratégiákat és értelme-
zéseket automatikusan alkalmazunk anélkül, hogy a probléma természe-
tének sajátosságaira tekintettel lennénk. A leragadás figyelhető meg a
következő tévképzetekben: „Minden vegyület molekulákból áll.”, „A só-
sav mindig erős savként viselkedik.”, „Galvánelemet csak két különböző
fémből és elektrolitból készíthetünk.” vagy „Bármely reakció sebességi
egyenlete ferható a reakcióegyenlet alapján.”
1. FEJEZET
22
A lineáris sorrendiség szerint bármely rendszer változásait események
lineáris soraként értelmezhetjük. Az ebből fakadó tévképzetek: „Egy
bblépéses reakcióban a megelő lépésnek teljesen be kell fejeződnie
ahhoz, hogy a vetkező lépés elkezdődjön.”, vagy „Az egyensúlyra ve-
zető folyamatokban az átalakulás befejeződése után indul meg a termékek
visszaalakulása.”
A reflexgondolkodás finom szerkezetét vizsgálta Maeyer és Talanquer
(2010) az ún. sorba állításos feladatok esetén. (Három vagy több anyagot
kell sorba állítani bizonyos tulajdonság alapján.) A vizsgálatban résztve-
vők leggyakrabban a következő heurisztikákat használták:
Ismertség. A vizsgált anyagok zül a legismertebb kerül a sor végére
vagy elejére. Például a MgO, NaBr és NaCl köl a legismertebb NaCl-ot
tették a tanulók az oldhasági sor elejére. Vagy a H
2
S, HBr és HCl savi
erősségének összehasonlításakor az ismertebb HCl-t tartották a legerő-
sebb savnak.
Reprezentativitás. Annak felismerése, hogy egy ismeretlen anyag kép-
letében, felépíben nagyon hasonlít egy ismert anyaghoz. Az előző
példáknál maradva az oldhatósági sor második tagja az ismert NaCl-hez
nagyon hasonló képletű ismeretlen NaBr lesz, vagy a savi erősségi sorban
az ismert HCl után a hozzá hasonló képletű ismeretlen HBr következik.
Egyszempontú döntés. Két anyag tulajdonságainak megítélésekor va-
lamilyen önkényes szempont kiválasztása. Például az MgO azért oldódik
jobban vízben, mint a BaO, mert a magnéziumatom kisebb, vagy a perió-
dusos rendszerben közelebb van a zmolekula alkotó atomjaihoz, az oxi-
génatomhoz és a hidrogénatomhoz.
Önkényes tendenciaalapú heurisztika. A relatív tulajdonság megálla-
pításának alapja a két anyag felépísében található eltérő atomok perió-
dusos rendszerben elfoglalt helye. A klór felette van a brómnak, ezért a
NaCl jobban oldódik zben, mint a NaBr. A magnézium felette van a
riumnak, ezért a MgO jobban oldódik vízben, mint a BaO.
Talanquer (2009) újabb munkáiban a tanulók implicit feltételezéseit
hasonlítja össze a kezdők és a szakértők esetében. Megállapítja, hogy ál-
talában jellemző, hogy a kezdők a felszíni hasonlóságokra figyelnek, míg
a szakértők a szerkezeti hasonlóságra helyezik a hangsúlyt az anyagi
rendszerek felépítésének értelmezésekor. Az anyag folytonosságára vo-
natkozó naiv szemlélet a kezdőkre gyakran jellemző granulátum- és be-
EGY KUTATÁSI EREDMÉNYEKRE TÁMASZKODÓ KÉMIAOKTATÁS ALAPJAI
23
ágyazásos” modelleken keresztül jut el a szakértők részecskeszemléletéig,
amelyben már a vákuum elfogadása is szerepel.
Az anyagokat felépí részecskék és azok tulajdonságai tekintetében a
kezdőkre a tulajdonságok additivitásának sémája jellemző (Talanquer,
2008). Egy empirikus vizsgálatban a kezdők arra a kérdésre, hogy milyen
színű lesz az az anyag, amely egy kék és egy sárga színű anyag reakciójá-
ban keletkezik, 90%-ban a ld színt jelölték meg, amennyiben a képző-
dött anyag részecskéje egyforma számban tartalmazta a két kiindulási
anyag részecskéit. A keletkező szín azonban nem csak a kiindulási anya-
gok színétől függ a tanulók szerint –, hanem attól is, hogy melyik színű
anyagból épül be több részecske a termékbe, illetve, melyik színű anyag
részecskéi a nagyobb méretűek. Hasonló eredményeket kaptak, ha az
anyagok szagát, vagy ízét vizsgálták a felmérés során.
1.3. Miért nehéz a kémia?
A következőkben röviden összefoglaljuk azoknak a kutatásoknak a ta-
pasztalatait, amelyek arra a kérdésre keresik a választ, hogy miért is nehéz
a kémia.
1.3.1. A kémiai fogalmak természete
Jelentős hozzájárulása van a kémiai fogalmakkal kapcsolatos megértési
problémákhoz a kémiai fogalmak néhány sajátos vonásának (Taber,
2001a, 2001b, 2001c, 2002; Tóth, 2000, 2002). Ilyen sajátos vonások,
hogy a kémia alapfogalmai tudományos fogalmak; a kémia az anyagokat
és jelenségeket egyszerre három szinten értelmezi; számos miai foga-
lomnak megváltozott a jelentése, de az elnevezése megmaradt; a kémiai
fogalmak jelens része nem jól definiált, jelentése kontextusfüggő; és a
kémiában gyakran használunk többszörös elméleti modelleket.
A kémia alapfogalmai tudományos fogalmak
Mint ismeretes, a természettudományos fogalmakat t nagy csoportra
oszthatjuk: spontán vagy természetes fogalmakra (pl. ld, erő, élőlény,
égés) és tudományos vagy szabályok által meghatározott fogalmakra (pl.
geoszféra, entrópia, plazmozis, oxidáció). A spontán vagy természetes
fogalmakkal az ember a mindennapi életben találkozik először, ezzel
szemben a tudományos vagy szabályok által létrehozott fogalmakat első-
1. FEJEZET
24
sorban az iskolai oktatás során ismerjük meg. Az előbbiek ilyen módon
szerves részét képezik életünknek, g az átlagember az utóbbiak isme-
rete nélkül is elboldogulhat az életben (Taber, 2001a, 2001b).
Ellentétben a többi természettudománnyal, a kémia legtöbb alapvető
fogalma (pl. miai és fizikai változás, atomok és molekulák, elemek és
vegyületek, vegyjelek, képletek és reakcióegyenletek, a mól) a második
csoportba tartozik, vagyis a tanulók ezeknek a fogalmaknak a bbgét
iskolai tanulmányai során ismeri meg (Taber, 2001a; 2001c).
Ennek a ténynek nagyon fontos következménye, hogy a fogalmi meg-
értés nehézségeinek (a miai tévképzeteknek és alternatív kereteknek) az
elsődleges forrása gyakran maga a kémia, annak elméleti rendszere és
oktatási módszere (Taber, 2001c).
Természetesen vannak kivételek, a kémiában is találunk olyan nem
feltétlenül alapvető – fogalmakat, amelyekkel a tanulók az iskolai oktatást
megelően is találkozhatnak. Ilyen fontos fogalom ldául az égés. A
tköznapi tapasztalatok alapján kialakult gyermeki értelmező rendszer-
ben az égés mindig valaminek az elnéséhez, esetleg hamu képződéséhez
vezet. Ezt a flogisztonelemélethez nagyon hasonló értelmezést kell a ké-
miaórán megváltoztatni. Barke (Barke, Hazari és Yitbarek, 2009:47) szá-
molt be arl, hogy a met tanulók bbsége a magnézium égését úgy
értelmezte, hogy az égés során a magnézium egy része elnik a levegő-
ben, másik része pedig visszamarad mint hamu.
A mia oktatása során nagyon sok problémát okozhat, hogy bizonyos
kémiai fogalmaknak egymástól eltérő köznapi és tudományos jelentése
van. Ilyen fogalmak pl. a csapadék, kristályvíz, sűrűség, olvadás, forrás,
vas, levegő, nejlon, szóda, só, hidrogénezés, alkohol, rács (1. táblázat).
Fogalom Hétköznapi jelentés Kémiai jelentés
csapadék eső, oldatból kiváló szilárd anyag
kristályvíz ásványvíz
szilárd anyag kristálycsá-
ban lévő vízmolekula
sűrű mény, sűrűn folyó nagy sűrűségű
vas fém kémiailag tiszta vas
leve
gáz, esetleg légüres tér
(semmi)
főleg oxigént és nitrogént
tartalmazó, nagyjából állandó
összetételű gázelegy
víz
tiszta, színtelen, átlát-
szó folyadék
a kémiailag tiszta víz mind-
rom halmazállapotban
EGY KUTATÁSI EREDMÉNYEKRE TÁMASZKODÓ KÉMIAOKTATÁS ALAPJAI
25
nejlon
átlátszó fólia vagy
zacskó
poliamidtípusú műanyag
forrás
buborékképződés fo-
lyadékban
a folyadék telített gőzét tar-
talmazó buborékok képződé-
se a folyadék belsejében
szóda szódavíz Na
2
CO
3
hidrogéne-
zés
hajszőkítés hidrogén-
peroxiddal
telítetlen vegyület reakciója
hidrogénnel
konyhasó ionos vegyület
alkohol etil-alkohol
olyan szerves vegyületek
csoportja, amelyben a
hidroxilcsoport telített szén-
atomhoz kapcsolódik
rács
kétdimenziós, többnyi-
re biztonságilokat
szolgáló, szabályosan
ismétlődő egységekből
felépülő szerkezet
kristályrács, ami háromdi-
menziós, szabályosan ismét-
lő egységekből felépülő
alakzat
1. táblázat:
Néhány fogalom hétköznapi
és kémiai jelentése (Tóth, 2000)
Ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy egyre bb olyan miai foga-
lom jelenik meg a hétköznapi nyelvben a tömegkommunikáció, a reklá-
mok és lönböző tájékoztak révén, amelyeket korábban csak a tudo-
mány használt (pl. pH, molekula, ion, gél, antioxidáns, izotóp).
Az anyagok és jelenségek többszintű értelmezése, leírása
A kémiai fogalmak másik sajátossága azok többszin (makro-, ré-
szecske- és szimbólumszintű) értelmezése (Johnstone, 1982, 1991; Hinton
és Nakhleh, 1999; Gilbert és Treagust, 2009; Tóth, 1999, 2000, 2001). A
kémiai háromszögként ismert – mások (Tóth, 2000) szerint „bermuda-
romszögnek” is nevezhető ábra (3. ábra) szemlélteti ezt a bbszin
tárgyalásmódot. A makroszint az anyagok és jelenségek makroszkopiku-
san megfigyelhető leírását, a szubmikro-szint a részecskeszintű, a halmaz-
és részecskeszerkezeten alapuló tárgyalást, a szimbólumok szintje pedig
1. FEJEZET
26
az anyagok és folyamatok sajátos szimlumrendszerrel (vegyjelekkel,
képletekkel, reakcióegyenletekkel) történő jelölését jelenti (2. táblázat).
3. ábra:
Az anyagok és jelenségek háromszintű értelmezése mint „bermuda-
háromszög” (készült Johnstone, 1991 alapján)
Anyag, foga-
lom, jelenség
Makroszintű
értelmezés
Részecskeszintű
értelmezés
Szimbólum-
szintű értel-
mezés
Kémiai reak-
ció
Új anyag kép-
ződése
új részecske kép-
ződése
reakcióegyenlet
Vegyület
színe, szaga,
halmallapota,
oldhatósága,
reakciókészsége
stb.
a felépí részecs-
kék (molekulák
vagy ionok vagy
atomok) jellem-
zői, a részecskék
közötti kötés jel-
lege
kémiai képlet
(sztöchiometriai
vagy molekula-
képlet, szerke-
zeti képlet)
Elem
színe, szaga,
halmallapota,
oldhatósága,
reakciókészsége
stb.
a felépí részecs-
kék (molekulák
vagy atomok)
jellemzői, a ré-
szecskék zötti
kötés jellege
vegyjel vagy
molekulaképlet
2. táblázat:
Az anyagok és jelenségek
háromszintű leírása (Tóth, 2000)
EGY KUTATÁSI EREDMÉNYEKRE TÁMASZKODÓ KÉMIAOKTATÁS ALAPJAI
27
Az anyagok és jelenségek háromszin leírása, értelmezése különösen
nagy gondot okoz azokban az esetekben, amelyekben a makro- és a -
szecskeszinértelmezés nem esik egybe. Ez a probléma nehezíti a mia
egyik alapfogalmának, a miai változás fogalmának tanítását, különösen
a kémiai tanulmányok kezdetén. Noha elsősorban az angol nyelvű
módszertani szakirodalomban (Brosnan, 1999; Tóth, 2000, 2001, 2002)
már bbször kifejtették, hogy pusztán a csoportotás kedvéért nem sza-
bad ezeket a fogalmakat bevezetni, a magyarországi tantervkészítők és a
tankönyvszerzők továbbra is ragaszkodnak ahhoz, hogy a tanulók kémiai
tanulmányaik kezdetén (7. osztályban) tudjanak különbséget tenni fizikai
és miai változás zött. Miért nem lehet ennek az elvárásnak megfelel-
ni? Egyrészt azért, mert a fizikai és kémiai változás zött csak az tud
különbséget tenni, akinek alapos és széles ismeretei vannak az anya-
gok viselkedéséről, átalakulásail. (Jellemző példa, hogy a 7. osztályos
tanulók egy része arra az egyik munkafüzetben szereplő kérdésre, hogy a
tojássütés fizikai vagy kémiai változás, azt válaszolta, hogy fizikai, mert
sütés közben megltozik a tojás halmazállapota, a halmazállapot-válto-
zások pedig fizikai folyamatok.) Másrészt azért, mert a kémiai változás
makro- és szubmikro-szintű értelmezése nem esik egybe. Nagyon sok fo-
lyamat (pl. oldódás, cserebomlás, halmazállapot-változás) megílése atl
függ, hogy milyen szinten értelmezzük a változást. A kémiai változás
makroszinten azt jelenti, hogy a folyamat során valamilyen új tulajdonsá-
anyag keletkezik. Ebből a szempontból miai változás a oldódása,
hiszen a keletkezett oldatnak számos olyan tulajdonsága van (pl. l vezeti
az elektromos áramot), amely nem jellemezte a kiindulási anyagok (a
szilárd só és a víz) egyikét sem. Ugyancsak miai változásnak kell tekin-
tenünk makroszinten a halmazállapot-változásokat, hiszen például a jég és
a vízgőz bizonyos tulajdonságai igen nagy rtékben lönböznek egy-
mástól. A szubmikro-szin (vagy részecskeszintű) értelmezés szerint a
kémiai változásra az jellemző, hogy új kémiai részecske (molekula, ion)
jön létre. Ebből a szempontból ezen a szinten sem az oldódás, sem a
halmallapotváltozás nem miai folyamat, viszont ugyancsak nem
számít miai folyamatnak például az úgynevezett cserebomlás, így az
ólom(II)-jodid képződése ólom(II)-nitrát- és kálium-jodid-oldatok össze-
öntésekor, minthogy a folyamatban nem képződik új kémiai részecske,
mind a kiindulási anyagokat, mind a termékeket ólom(II)ionok, nitrátionok,
jodidionok, káliumionok és vízmolekulák alkotják. A miai és fizikai
1. FEJEZET
28
változások megkülönböztetése még a felvételiző diákok esetén is gondot
okoz (Tóth, 1999).
A fizikai és kémiai változások fogalmával, megértésével kapcsolatosan
2003-ban végeztünk egy nagymintás vizsgálatot (Kiss, 2008). A vizsgá-
latban összesen 776 7-11. évfolyamos tanuló vett részt hat- és nyolcosz-
tályos gimnáziumokl. A kutatás legfontosabb megállapításai a vetke-
zők voltak:
1. A tanulók fogalmi megértési szintje valamivel magasabb volt a kémiai
változás megfogalmazása esetén, a fizikai változáséhoz képest. Mind-
két fogalom esetén a makroszin megfogalmazásokat részesítették
előnyben a tanulók. Az ún. tudástérelmélet (Tóth, 2005, 2012) alapján
elvégzett tudásszerkezet-vizsgálatok azt mutatták, hogy a tanulók bár
általában használják mind a makro-, mind a részecskeszin meghatá-
rozást – nem tudnak kapcsolatot teremteni a két szint között. Ha gis,
akkor a makroszin értelmezésre építik a részecskeszin megközelí-
tést (Tóth és Kiss, 2007, 2009). Az oktatás előrehaladásával nem válto-
zott a tanulóknak a fizikai és kémiai ltozás makro- és részecskeszin
megfogalmazásával kapcsolatos jellemző tudásszerkezete.
2. A különböző szinten megfogalmazott konkrét folyamatok (fizikai l-
tozás, kémiai változás, oldódás) besorolásának (3. ábra) sikerességében
7. osztály után van szignifikáns javulás. A tanulók legsikeresebben a
makroszintű folyamatokat tudták kategorizálni. Legnehezebbnek a
szimbólumokkal megadott folyamatok felismerése bizonyult, viszont
ennek sikeressége nőtt az oktatás előre haladásával. A folyamatok típu-
sát tekintve legkönnyebbnek a kémiai változások azonosítása bizo-
nyult, a legnehezebbnek pedig az oldódás besorosa. A tanulók bb-
sége az oldódást kémiai változásnak tekintette. Az indoklásokból kide-
rült, hogy a besorolásnál a miai változás makroszintű jellemzőit vették
alapul. Ugyancsak kémiai változásként értelmezték a tanulók a szimbólu-
mokkal fert folyamatokat is. Úgy gondolták, hogy vegyjelekkel és p-
letekkel csak kémiai reakciókat lehet lrni. (Tóth és Kiss, 2007)
3. Kiderült, hogy a lönböző folyamatok jellemzőinek besorolásakor a
tanulók kategorikusan ragaszkodtak vagy a fizikai vagy a miai válto-
záshoz még akkor is, ha az adott tulajdonság mindkét folyamatra jel-
lemző lehet. A tanulók bb mint 50%-ánál fordultak elő a következő
tévképzetek: Az anyag fizikai tulajdonsága kizárólag fizikai változás
EGY KUTATÁSI EREDMÉNYEKRE TÁMASZKODÓ KÉMIAOKTATÁS ALAPJAI
29
alkalmával változhat meg”, „A halmazállapot megváltozása csak fizi-
kai változás során következhet be”, Új tulajdonságú anyag csak kémi-
ai változás során keletkezhet”, „Az anyag összetétele csak miai fo-
lyamat során változhat meg”, „Elsőrendű kémiai kötések csak miai
változás során bomolhatnak fel / alakulhatnak ki”, „Másodrendű té-
sek csak kémiai változás során bomolhatnak fel, vagy alakulhatnak ki”,
„A részecskék elektronszerkezetének megváltozása csak miai folya-
mat során valósulhat meg”, „Az atommag összetételének megváltozása
csak kémiai folyamatban vetkezhet be”, „Csak a miai folyamato-
kat lehet vegyjelekkel és képletekkel leírni” (Kiss, 2008).
3. ábra:
A különböző szinten megfogalmazott
változások besorolását mérő feladatlap (Kiss, 2008)
A tanulók gyakran nem érzékelik a lönbséget az anyag makroszin
jellemzői és a szubmikro-szin jellemzők zött. Ez leggyakrabban ab-
ban nyilvánul meg, hogy a halmaz tulajdonságait azonosítják a részecskék
tulajdonságaival (pl. „A gáz melegís hatására kitágul, mert a részecskék
térfogata megnő”, „A szén fekete színű, ezért a szénatomok is feketék”
stb.). Általában jellemző a tanulókra, hogy a részecskemodellt másként
használják, mint a szakértők (tudósok). A tanulók hajlamosak arra, hogy
1. FEJEZET
30
az anyag makroszkopikus tulajdonságait levetítsék részecskeszintre, majd
az ugyanilyen tulajdonságokkal felruházott részecskékkel értelmezik az
anyag makroszintű viselkedését (Taber, 2001).
Igen nehezen érthető és tanulható a vegyjel-képlet-reakcióegyenlet,
mint szimbólumrendszer kettős (makroszintű és részecskeszintű) jelenté-
sének egyidejű bevezetése az általános iskola 7-8. osztályában. Például az
Fe vegyjel jelenti a vasat, mint elemet és annak atomját, a vasatomot. Je-
lenthet továbbá 1 vasatomot, 1 mol vasatomot, 6
.
10
23
vasatomot és 56 g
vasat. bbek zött a vegyjel és a képlet hatféle jelentése miatt alakul-
hatnak ki olyan tanulói tévképzetek, amelyekben keverednek az elem- és
atomfogalmak, illetve a mól- és molekulafogalmak (Tóth, 1999).
A miaoktatás kutatásában és valamilyen szinten a gyakorlatában is
alapvető kémiai háromszög finomabb szerkezetével, belső ellentmondá-
saival és egy újabb modell felállításával foglalkozik Talanquer 2011-ben
megjelent tanulmánya (Talanquer, 2011). Az általa felállított multidimen-
ziós modell kétségtelenül kevesebb belső ellentmondással rendelkezik, vi-
szont összetettségénél fogva alkalmazhatósága is nehézkesebb, mint a ké-
miai háromszög modellé.
Régi elnevezés – megváltozott jelentés
A legtöbb miai fogalom jelentése a tudomány fejlődése során meg-
változott, de az elnevezés, amely továbbra is az eredeti, általában a mak-
roszintű értelmezéshez kötődik, megmaradt. Ilyen fogalmak például: az
elemek periódusos rendszere, az oxidáció, a relatív atommeg, a homo-
gén reakció, az aromás vegyület, a sav, az optikai izomer, a szénhidrát (3.
táblázat).
Fogalom
Eredeti (makroszintű)
jelentés
Új (részecskeszintű)
jelentés
az elemek perió-
dusos rendszere
az elemek fizikai és ké-
miai tulajdonságainak
periodikus változásán
alapuló rendszer
az atomok vegyérték-
elektronszerkezetének
periodikus változásán
alapuló rendszer
oxidáció oxigénnel való reakció elektronleadás
homogén reakció
a kiindulási anyagok és
a termékek azonos fá-
zisban vannak
a kémiai átalakulás egy
fázis belsejében játszó-
dik le
EGY KUTATÁSI EREDMÉNYEKRE TÁMASZKODÓ KÉMIAOKTATÁS ALAPJAI
31
heterogén reakció
a kiindulási anyagok és
a termékek külön fázis-
ban vannak
a kémiai átalakulás két
(vagybb) fázis hatá-
rán megy végbe
aromás vegyület
kellemes illatú szerves
anyag
gyűrűsen delokalizált
pi-elektronrendszert
tartalmazó molekula
sav
savanyú, csípős, maró
hatású anyag
protonátadásra képes
molekula vagy ion
optikai izomerek
a poláris fény síkját el-
lentétes irányban elfor-
gató, azonos összetételű
vegyületek
olyan azonos összeté-
telű molekulák, ame-
lyek forgatással nem,
csak tükrözéssel hoz-
hatók fedésbe
szénhidrát
a szénnek vízzel alkotott
vegyülete
olyan szerves vegyüle-
tek, amelyek molekulá-
ban a jellemző funk-
ciós csoport az oxocso-
port és a hidroxilcsoport
3. táblázat:
Néhány kémiai fogalom, melynek jelentése lényegesen megváltozott
(Tóth, 2000)
Számos probléma forrása a kémia oktatásában az, hogy az elemek pe-
riódusos rendszerét ma már a legtöbb bevezető kémiatankönyv atomszer-
kezeti alapon tárgyalja (Schmidt, 1997). Ez (is) vezethet ahhoz, hogy a
tanulók egy része nem látja a lönbséget az „elemés az „atomfogal-
mak között. Helyesebb térben és időben elválasztani a kétféle periódusos
rendszert, rámutatva a különbözőségekre és a hasonlóságokra is (lásd pl.
Tóth és Ludányi, 2011, 2013; Tóth, Ludányi és Somogyiné, 2013; Ludá-
nyi, Ludányi, Szabó és Tóth, 2015). Már az is nagy előrelépés, ha a tanu-
lók kezébe olyan periódusos rendszert adunk, amelynek az egyik oldalán
az elemek periódusos rendszere található, benne az elemek makroszkopi-
kus jellemzőivel (olvadáspont, forráspont, moláris tömeg, kristályszerke-
zet, halmazállapot). Másik oldalán pedig az atomok periódusos rendszere
tható a legfontosabb atomi tulajdonságokkal (elektronszerkezet, izotó-
pok, oxidációs szám, ionizációs energia, elektronaffinis, elektronegati-
vitás, relatív atomtömeg).
1. FEJEZET
32
Kontextusfüggő jelentés
Amiai fogalmak egy része korántsem olyan jól definiált, mint ahogy
azt a tudományos fogalmaktól elvárjuk (Taber 2001a, 2001b, 2001c; Tóth
2000, 2002). Ez részben kapcsolatos bizonyos fogalmak (pl. mól, pH,
geometriai izoria, alkohol, alkén, aromás vegyület) definíciójának di-
daktikai szempontból indokolt leegyszerűsítésével, a már említett két-
szin értelmezéssel (pl. elem/vegyület, atom/molekula, fizikai/kémiai
változás), egyes fogalmak szűkebb és tágabb értelmű jelentésével (pl.
koncentráció, proton, polimerizáció, hidrogén; sd: 4. táblázat), az anya-
gok többféle (hagyományos és hivatalos) elnevezésével (pl. aceton,
dimetil-keton, 2-propanon, propán-2-on), valamint a mia vetkezetlen
jelölésrendszerével, (pl. mást értünk a rendűség fogalmán az alkoholoknál
és az aminoknál, mást az - és -izomereken az aminosavaknál és a cuk-
roknál, másként jelöljük a kétatomos és másként a kettőnél bb atomos
elemmolekulákat). Ezeknek a fogalmaknak a tanítása során különösen
nagy gonddal kell eljárnunk. Minden egyes témakör tárgyalása előtt tisz-
tázni kell az adott fogalom jelentését, például: a sav-bázis reakcióknál
hangsúlyozni kell, hogy az a proton, amely a savról a bázisra kerül át, az
nem valamelyik alkotó atom magjából származik, hanem az elektronjától
megfosztott hidrogénatomot (hidrogéniont) jelenti.
Kémiai fo-
galom
Szűkebb értelem-
ben
Tágabb értelemben
koncentráció
molaritás (anyag-
mennyiség-
koncentráció)
összetétel (pl. tömegszázalék,
térfogatszázalék, anyagmeny-
nyiség-százalék, tömegkon-
centráció, anyagmennyiség-
koncentráció)
polimerizáció poliaddíció
makromolekula-képződése kis
molekulákból
proton hidrogénion
pozitív töltésű elemi részecske,
az atommag egyik alkotója
olefinek alkének
kettőskötést tartalmazó szén-
hidrogének
4. táblázat
Néhány példa a kémiai fogalmak szűkebb
és tágabb értelemben vett jelentésére (Tóth, 2000)
EGY KUTATÁSI EREDMÉNYEKRE TÁMASZKODÓ KÉMIAOKTATÁS ALAPJAI
33
Arra a tesztkérdésre például, hogy hány proton van az ammóniumionban,
a szakértők (vegyészek) többsége az 1-et, esetleg a 4-et jelölte meg helyes
válaszként, de semmi esetre sem a 11-et. A vegyészeket ugyanis csak az a
proton érdekli, amely sav-bázis reakcióban átmehet a savról a bázisra, de
érdektelen számukra az atomok magjában (tehát például a nitrogénatom
magjában) található proton.
Többszörös elméleti modellek
A kémia elméleti rendszerére jellemző a jelenségek bbszörös mo-
dellekkel történő értelmezése (Taber 2001a, 2001b, 2001c; Tóth, 2002).
Így ldául nemcsak a kémia tananyagában, hanem magában a mia
tudományában is megtaláljuk és használjuk a különböző atommodelleket,
a savak és bázisok Arrhenius-féle, Brönsted-féle és Lewis-féle elméletét,
vagy a redoxireakciók oxigén/hidrogénátadással, elektronátadással és
oxidációsszám-változással történő értelmezését. Ezek egymás mellett élő,
sok szempontból egymást kiegészítő modellek, mindegyiknek megvannak
a maga alkalmazási területei és alkalmazhatóságának korlátai is.
A kémiaoktatás al és középszintjén általában kétféle sav-bázis el-
méletet tanítanak: az Arrhenius-féle és a Brönsted-féle elméletet. Sajnos,
nem eléggé hangsúlyozzák a tankönyvek, hogy mi az alapvető különbség
a kétféle sav-bázis elmélet között (5. táblázat). Az Arrhenius-féle elmélet
makroszintű elmélet, amely a sav- és bázistulajdonságokat anyagi tulaj-
donságként kezeli. És csak vizes oldatokra lehet értelmezni. A Brönsted-
féle sav-bázis elmélet részecskeszintű elmélet, és nem csak vizes oldatok-
ra lehet használni. Ugyanakkor látni kell, hogy mindkét elméletnek meg-
van a maga alkalmazási területe. Helytelen tehát azt állítani, hogy az
Arrhenius-elmélet korszerűtlen, ezért nincs helye a tananyagban. Gon-
doljunk arra, hogy amikor azt mondjuk, hogy a sósav es sav, vagy a
trium-hidroxid erős bázis, akkor mindig az Arrhenius-elmélet gondo-
latkörében mozgunk. Az Arrhenius-elmélettel sokkal egyszerűbb értel-
mezni ldául a nátrium-hidroxid, vagy különböző sók vizes oldatának
kémhatását, mint a Brönsted-elmélettel (5. táblázat). Amikor egy sav-
zis reakcióban hidrogéniont (H
+
) írunk oxóniumion (H
3
O
+
) helyett,
akkor kimondatlanul is az Arrhenius-elméletet használjuk. Sajnos, a tan-
könyvekben nem ritka a két elmélet keveredésére utaló jel sem, ldául:
„sav az az anyag, amely protonátadásra képes”, vagy „CaCO
3
+ 2 H
+
Ca
2+
+ CO
2
+ H
2
O” (Schmidt, 1991, 1995). Drechsler és Schmidt (2005a,
2005b) svédországi tankönyvek elemzése, valamint svéd kémiatanárok és
1. FEJEZET
34
középiskolás tanulók körében végzett felmérés, illetve intersorán szin-
tén azt találta, hogy a sav-bázis elméletek makro- és részecskeszinbe-
vezetése nem válik el egymástól. Gyakran a tankönyvek szerzői és a ké-
miatanárok sincsenek tisztában a két elmélet közötti alapvető különbség-
gel. A tanulóknak pedig kifejezetten nagy nehézséget okoz a Brönsted-
féle elmélet (részecskeszintű elmélet) megértése és használata.
Oldat, folyamat
Értelmezés Arrhenius-
féle elmélettel
Értelmezés Brönsted-
féle elmélettel
Sav-bázis reakció sav + bázis → só + z
sav
1
+ bázis
2
→ bázis
1
+
sav
2
A víz
autoprotozise
H
2
O → H
+
+ OH
-
H
2
O + H
2
O → H
3
O
+
+
OH
-
sav savas
kémhatása
HCl → H
+
+ Cl
-
HCl + H
2
O → H
3
O
+
+
Cl
-
NaOH-oldat lú-
gos kémhatása
NaOH → Na
+
+ OH
-
OH
-
+ H
2
O → H
2
O +
OH
-
NH
3
-oldat lúgos
kémhatása
NH
3
+ H
2
O → NH
4
OH
NH
4
OH → NH
4
+
+ OH
-
NH
3
+ H
2
O → NH
4
+
+
OH
-
Ecetsavzöm-
bösítése nátrium-
hidroxiddal
CH
3
COOH + NaOH →
CH
3
COONa + H
2
O
CH
3
COOH + OH
-
CH
3
COO
-
+ H
2
O
Mészoldása
sósavban
CaCO
3
+ 2 HCl →
CaCl
2
+ CO
2
+ H
2
O
CO
3
2-
+ 2 H
+
→ CO
2
+
H
2
O
NH
4
Cl-oldat sa-
vas kémhatása
Erős savból (HCl) és
gyenge bázisból (NH
3
)
képződött só
NH
4
+
+ H
2
O NH
3
+
H
3
O
+
Na
2
CO
3
-oldat
lúgos kémhatásá-
nak értelmezése
Erős bázisból (NaOH)
és gyenge savból
(H
2
CO
3
) képződött só
CO
3
2-
+ H
2
O
HCO
3
-
+ OH
-
NaCl-oldat sem-
leges kémhatásá-
nak értelmezése
Erős savból (HCl) és
erős bázisból (NaOH)
képződött só
nincs protozis
Al
2
(SO
4
)
3
-oldat
savasmhatásá-
nak értelmezése
Erős savból (H
2
SO
4
) és
gyenge bázisból
(Al(OH)
3
) képződött só
Al(H
2
O)
6
3+
+ H
2
O
Al(H
2
O)
5
OH
2+
+ H
3
O
+
5. táblázat:
Az Arrhenius- és a Brönsted-elmélet összehasonlítása
EGY KUTATÁSI EREDMÉNYEKRE TÁMASZKODÓ KÉMIAOKTATÁS ALAPJAI
35
Az utóbbi évek magyar nyelvű mia tankönyveiben már találunk -
sérletet az Arrhenius-féle és a Brönsted-féle sav-bázis elmélet elkülöníté-
sére és összehasonlító bemutasára (Villányi, 2003; Tóth és Ludányi, 2011,
2013; Tóth, Ludányi és Somogyiné, 2013; Ludányi, Ludányi, Sza és
Tóth, 2015a).
A sav-bázis elméletekkel kapcsolatos legfontosabb tanulói tévképzete-
ket foglalja össze Barke, Hazari és Yitbarek (2009), valamint Kind (2004)
kémiai tévképzetekről írt könyvében.
Hasonló vagy talán még nagyobb probléma forrása a redoxireak-
ciók értelmezésének háromféle modellje: (a) O/H-atom átadási modell;
(b) elektronátadási modell; (c) oxidációsszám-változás modellje (lásd pl.
Tóth, 2000b, 2001b, 2003a). A 6. táblázat szemlélteti a háromféle elmélet
összehasonlítását. Az O/H-atom átadási modell nagyon alkalmas O/H-
tartalmú szerves vegyületek redoxireakcióinak szemléletes értelmezésére,
nem alkalmas azonban az oxigénben történő égési reakciók értelmezésére,
valamint olyan redoxireakciók leírására, melyben az anyagok nem tartal-
maznak O/H-atomokat. Az elektronátadási modell lönösen jól használ-
ható ionok között végbemenő redoxifolyamatok leírására, valamint a gal-
vánelemekben, elektroliló cellákban végbemenő elekródfolyamatok ér-
telmezésére. Az oxidációsszám-változási modell minden redoxireakció
értelmezésére használható. Használatát azonban megnehezíti az oxidációs
szám megértésének és meghatározásának problémája (lásd pl. Tóth,
1998).
Redoxireakció
Értelmezés az
O/H-atom át-
adási modellel
Értelmezés az
elektronátadá-
si modellel
Értelmezés az
oxidációsszám-
változási mo-
dellel
Oxidáció:
Redukció:
O-atom felvé-
tele vagy H-
atom leadása
O-atom leadása
vagy H-atom
felvétele
elektronleadás
elektronfelvétel
oxidációsszám-
növekedés
oxidációsszám-
csökkenés
1. FEJEZET
36
Fe
2
O
3
+ 2 Al =
Al
2
O
3
+ 2 Fe
oxidáció:
2 Al + 3 O
Al
2
O
3
redukció:
Fe
2
O
3
→ 2 Fe +
3 O
oxidáció:
2 Al → 2 Al
3+
+
6 e
-
redukció:
2 Fe
3+
+ 6 e
-
2 Fe
oxidáció:
2 Al
0
→ 2 Al
+3
(+6)
redukció:
2 Fe
+3
→ 2 Fe
0
(-6)
6. táblázat:
A redoxireakciók értelmezésének három modellje
A redoxireakciók megértésével kapcsolatos problémáknak széles
szakirodalma van. A párhuzamos modellek használatának nehézségeil
szólnak Schmidt empirikus vizsgálatai (Schmidt, 1997; Eybe és Schmidt,
2004). A redoxireakciókkal kapcsolatos tanulói tévképzeteket foglalja össze
Barke, Hazari és Yitbarek (2009), valamint Kind (2004) már korábban
említett könyvében.
A háromféle modell explicit tárgyalására tesz kísérletet Tóth és Ludá-
nyi a 9. osztályos gimnáziumi tanulók számára írt tankönyveikben (Tóth
és Ludányi, 2011; Tóth, Ludányi és Somogyiné, 2013). A szakközépisko-
sok számára, illetve a gimnáziumi „A” kerettantervhez készült tanköny-
veikben pedig megpróbálkoznak azzal, hogy elhagyják a redoxireakciók
oxidációsszám-változással történő értelmezését (Tóth és Ludányi, 2013;
Ludányi, Ludányi, Szabó és Tóth, 2015).
1.3.2. Fogalmi fejlődés és fogalmi váltás a kémia tanulása során
A fogalmi fejlődés a fogalmi rendszer mennyiségi vülése, gyarapo-
dása. A fogalmi ltás viszont egy minőségi változás, a kognitív struktú-
rában alapvető, új kapcsolatok kialakulásával, régi kapcsolatok gyengülé-
sével járó folyamat. Piaget (1970) szóhasználatával élve a fogalmi fejlő-
dés az új információk asszimilációját, a fogalmi váls a fogalmi rendszer
átszerveződését, akkomodációját eredményezi.
Kezdetben azt hitték, hogy a fogalmi váltás azt jelenti, hogy a régi is-
meretet lecseréli az új ismeret. Ma már inkább az a nézet az elfogadot-
tabb, hogy a régi és az új ismeret sajátos együttélése (szimbiózisa) valósul
meg, és a kontextustól (is) függ, hogy mikor, melyik aktivizálódik. A fo-
galmiltásnak igen széles körű a tudományos irodalma. Ezek viszonylag
részletes áttekintése olvasható Korom (2005) és Dobóné (2008) monográ-
fiájában.
EGY KUTATÁSI EREDMÉNYEKRE TÁMASZKODÓ KÉMIAOKTATÁS ALAPJAI
37
Az ún. természetes fogalmakkal kapcsolatos fogalmi fejlődés és fo-
galmi váltás általános sémáját mutatja be a 4. ábra. Az ilyen fogalmakkal
kapcsolatban a tanulók általában már rendelkeznek egy naiv értelmező
kerettel még azelőtt, mielőtt bekerülnének a szervezett oktatásba. A min-
dennapi tapasztalatokon alapuló iniciális modellek kerülnek szembe az
iskolai oktatás során megismert tudományos modellekkel. Ezek keveredé-
se eredményezi a szintetikus modelleket, amelyek általában tévképzeteket
tartalmaznak.
4. ábra:
A fogalmi fejlődés és fogalmi váltás általános sémája.
A következőkben néhány konkrét kémiai péln keresztül mutatjuk be
a fogalmi fejlős és fogalmi váltás jellemzőit.
Az anyag szerkezete
Az anyag szerkezetére vonatkozó modellek (Korom, 2003) esetében ez
a fogalmi fejlős a következő főbb állomásokon halad keresztül (John-
son, 1998):
1. Iniciális modell: Az anyag folytonos, nem részecskékl áll.
2. Szintetikus modell: A folytonos anyagban részecskék (cseppek,
szemcsék) találhatók („granulátum-modell”).
3. Szintetikus modell: A folytonos anyagban kémiai szecskék (ato-
mok, molekulák, ionok) vannak („beágyazásos modell”).
1. FEJEZET
38
4. Szintetikus modell: Az anyag kémiai részecskékből (atomokból,
molekulákból, ionokból) áll, és ezeknek a részecskéknek ugyano-
lyan tulajdonsága van, mint az anyagnak.
5. Tudományos modell: Az anyag kémiai részecskékl (atomokból,
molekulákból, ionokból) épül fel, és az anyag tulajdonságait a ré-
szecskék egyedi tulajdonságai és részecskék közötti kölcsönhatás
együttesen határozza meg.
Megfelelően megválasztott feladatok segítségével feltárhatjuk tanuló-
ink részecskemodellel kapcsolatos nézeteit, meghatározhatjuk, hogy egy
adott tanuló anyagszerkezeti fogalma melyik fejlődési szinten van. A kö-
vetkezőkben ezekből a feltárásra alkalmas feladatokból mutatunk be né-
hányat.
Egy zzal töltött, zárt lombikból a gáz felét kiszivattyúzzuk. Raj-
zolja le, hogyan képzeli el a gázt a lombikban a szivattyúzás előtt és után!
A leggyakrabban előforduló rajzokat az 5. ábra szemlélteti. Látható, hogy
vannak, akik a lombikot részben vagy teljes egészében besatírozzák. Ez
általában az anyag folytonos jellegére utal, tehát az ilyen választ adó em-
berek általában az 1. modell szerint gondolkodnak az anyag szerkezetéről.
Az alsó sorban lévő ábrák készíi vallják, hogy az anyagok apró részecs-
kékből épülnek fel, de a gáz mennyiségének csökkentésével ezek a -
szecskék különböző módon helyezkedhetnek el a lombikban. Például a
lombik alján marad a gáz, ha sűrűsége nagyobb a levegőénél, vagy a lom-
bik felső részében, ha sűrűsége kisebb a levegőénél. Az ilyen rajzot ké-
szík szerint az eltávotott részecskék helyén nem vákuum, hanem leve-
lesz (ezt gyakran is írják a rajzra), tehát ők a 2. vagy a 3. modell
szerint gondolkodnak az anyag szerkezetéről. A helyes lasznak megfe-
lelő rajz az alsó sor utolsó ábrája.
EGY KUTATÁSI EREDMÉNYEKRE TÁMASZKODÓ KÉMIAOKTATÁS ALAPJAI
39
5. ábra:
A „gáz a lombikban” feladat
válaszvariánsai (Nahalka, 1997a)
„Azonos rsékletű, nyomá és térfogatú száraz vagy vízgőzzel
telített levegőben van-e több molekula? Melyik a nehezebb? Válaszát rö-
viden indokolja meg!”
Egy 46 zépiskolást érinkémia házi verseny keretében kellett ezt a
feladatot meglaszolniuk a tanulóknak. A válaszok megoszlása a követ-
kező volt (Tóth, 2004c):
A nedves levegőben bb molekula van, és a nedves levegő a nehe-
zebb. (43%)
A HELYES VÁLASZ: A molekulák száma azonos, és a száraz leve-
gő a nehezebb. (15%)
– A molekulák száma azonos, és a nedves levegő a nehezebb. (15%)
A száraz levegőben van bb molekula, de a nedves levegő a nehe-
zebb. (13%)
(Megjegyezzük, hogy hasonló eloszlást kaptunk az egyetemi hallgatók
körében végzett felmérés során is, lásd: Turányi és Tóth, 2011, 2013.)
Néhány tipikus indoklás:
„A nedves levegő nehezebb, mert a zmolekulák nehezebbek, mint a
levemolekulái.Ez csak úgy képzelhető el, ha a tanuló a vízmolekulák
helyett azcseppekre gondol (2. modell).
1. FEJEZET
40
„A nedves levegő a nehezebb, mert a zcseppek a levegő molekuláira
tapadnak, és így nehézzé teszik azokat.” A víz legkisebb részecskéi tehát
a vízcseppek! (2. modell)
„A száraz levegő bb molekulát tartalmaz, mert a nedves levegőben
vízmolekulák vannak a levegő részecskéi között, a szárazban pedig a le-
verészecskéi vannak a levegő részecskéi zött.Ez a válasz arra utal,
hogy a részecskék zött nem vákuum, hanem további részecskék vannak
(3. modell).
Általában megfigyelhető, hogy az tanulók viszonylag nnyen elfo-
gadják azt, hogy a gázok apró részecskéi a molekulák (esetleg atomok),
de a folyadékok esetén a cseppet, szilárd anyagok esetén a szemcsét, mint
látha, jól érzékelhető részecskét tartják az anyag felépí egységének.
Az oldódás
A cukor és a só oldódásával kapcsolatos gyermeki magyarázatok elemi
szintjét jelentik a nem-megmaradás típusú értelmezések: „a vízbe tett
kockacukor eltűnik, semmivé válik”. Számos esetben megfigyelhető az
anyag és a tulajdonság szétválasztása: „a cukor eltűnt, de az íze ott ma-
radt”. A fogalmi fejlődés magasabb szintjét jelenti a „vízzé válik, folya-
dékká válik” típusú értelmezés, hiszen ebben már tükröződik az anyag-
megmaradás rvénye. Később megjelennek az oldandó anyag változását
leíró kifejezések: „szétrombolódik, széttörik, megolvad”. Ezek még min-
dig a folytonos anyagképpel összefüggésbe hozható kifejezések. A „meg-
olvad” még azután is megmaradhat elsősorban a mindennapi nyelvhasz-
lat hatására –, amikor r a tanuló tudja részecskeszinten is értelmezni
az oldást. Azt a tapasztalati tényt, hogy a legtöbb szilárd anyagból bb
oldható fel meleg vízben, mint hidegben, gyakran szinn az olvadással
hozzák kapcsolatba: a forró z megolvasztja a cukrot”. A részecske-
szemlet megjelenésének első jele a „láthatatlan szemcsékre esik szét”
megfogalmazás. Saját vizsgálataink szerint a 4-6. osztályos tanulóknak
kb. egynegyede, de a 7-8. osztályosoknak is csak mintegy harmada hasz-
nált részecskeszinértelmezést a cukor zben való oldásának magyará-
zatára. Nagyon fontos ugyanakkor látnunk, hogy amikor a tanulók ré-
szecskékről beszélnek, akkor általában a szilárd anyag kis darabjaira gon-
dolnak, és nem pedig az azokat alkotó kémiai részecskékre (ionokra, mo-
lekulákra). A mindennapi tapasztalat alapján kialakult folytonos anyagkép
és a részecskemodell keveredéséből a következő fontosabb szintetikus
modellek jöhetnek létre: (1) a részecskék a folytonos anyagban találhatók
EGY KUTATÁSI EREDMÉNYEKRE TÁMASZKODÓ KÉMIAOKTATÁS ALAPJAI
41
(„a cukorból kioldódott az az anyag, ami édessé teszi”); (2) a részecskék-
nek makroszkópos tulajdonságuk van („a cukor elolvadt és a részecskéi
édesek”, „édes atomok vannak benne”, a cukor részecskéi folyékonnyá
váltak”). A részecskeszemléletű válaszok elsősorban 5-6. osztályban for-
dulnak elő. Bár megfogalmazásai eléggé pontatlanok, az oldódás lényegi
megértése tükröződik bennük: a gyorsan mozgó vízmolekulák felbontk
a cukor kötéseit”, „a cukor nedvesség hatására molekulákra bomlik”.
(Dobóné, 2004a, 2008)
Már az oldódás jelenségének értelmezésénél megfigyelhető, hogy a
gyerekek a különböző változásokban résztvevő anyagok között különbsé-
get tesznek aktív és passzív anyagok között. Oldódásnál az aktív anyag az
oldószer, a passzív anyag az oldandó anyag. „Az oldószer feloldja az ol-
dan anyagot. „Az oldan anyag az oldás során megváltozik, de az
oldószer nemltozik meg.”
Az égés
Bár a tanulók bőséges tapasztalattal rendelkeznek az égésről, a folya-
mat megértése, helyes értelmezése a fogalmi rendszerben elfoglalt ma-
gas pozíciója miatt nagyon nehéz. A tanulók kezdetben az égés értelme-
zésére alapvetően háromféle modellt használnak. (a) Az egyik modell
szerint a szilárd anyagok (fa, gyertya, magnézium) égését halmazállapot-
változásként értelmezik. (b) A másik, ún. transzmutációs modellnek az a
lényege, hogy egy „nem éghetőanyag (pl. magnézium) égés során egy
olyan ismert „éghető” anyaggá (pl. szénné) alakul át, amelynek égése a
tköznapi tapasztalatokkal összeegyeztethető. (c) Az „összeragadás” el-
mélet szerint az éghető anyag több alkotórészből áll, amelyek kezdetben
össze vannak ragadva és az égés során egyszerűen szétválnak egymástól.
Az égés tehát nem anyagok kölcsönhatása, hanem összeragasztott alkotó-
részek szétválása (Meheut, Saltiel, Tiberghien, 1985). Egy met vizsgá-
lat (Barke, Hazari és Yitbarek, 2009) szerint még a 9. osztályos tanulók
egy része is hasonló modell alapján értelmezi a magnézium égését.
Nagy problémát jelent különösen a fiatalabb gyerekek esetén –, hogy
az égéshez szükséges oxigén (levegő) láthatatlan, és lcsönhatásba lépő
(égést tápláló) anyagként való elfogadása nagyon nehéz. Az égés gyer-
meki értelmezései között megjelennek a flogiszton-elmélethez nagyon
hasonló modellek is. (A flogiszton-elmélet szerint minden éghető anyag-
ban található egy olyan anyag, ami égéskor eltávozik és az égő anyag -
megcsökkenését okozza. Ez a flogiszton. Minél több flogisztont tartalmaz
1. FEJEZET
42
egy anyag, annál jobban ég.) Számos vizsgálat igazolja, hogy az égésről
alkotott helyes kép kialakításához elengedhetetlen a részecskemodell
megfelelő szinismerete és alkalmazása.
Az égéssel kapcsolatos fogalmi fejlődés legfontosabb állomásai a kö-
vetkezők: (1) Az égés mindig tömegcsökkenéssel jár. (2) Az égéshez le-
ve (oxigén) szükséges. (3) Az égés rhat megnövekedéssel is. (4)
Égés nemcsak oxigénben lehetséges (Tóth, 2003c).
A fenti, elsősorban tizenéves tanulók fogalmi megértésével kapcsola-
tos problémákon túl az iskolakezdők esetén fokozottan jelentkezhetnek a
fogalmak kategorizálási nehézségeiből adó megértési problémák. A
gyerekek egy része például a hőt, az energiát anyagnak tekinti, vagy nem
tesz különbséget a melegís folyamata és a fogalma között (Dobóné,
2004b).
Az ózonréteg és az ózonlyuk
Bár ezek a fogalmak nem tartoznak a tisztán természetes fogalmak kö-
inkább ún. természetessé vált tudományos fogalmak –, a fejlősük
állomásait egy kanadai vizsgálat során állapították meg (?). Az első szint,
a kisgyermekek fogalmi szintje, az ún. geológiai-fizikai modell. Ennek az
a lényege, hogy az ózonréteget közvetlenül a ld felszínén képzelik el a
gyerekek, és az ózonlyukat pedig mint fizikailag létező lyukat. Az iskolá-
sok jellemző modellje az ún. atmoszférikus-fizikai modell. Ők már tud-
ják, hogy az ózonréteg a légkör külső részén helyezkedik el, de az ózon-
lyukat még mindig fizikailag létező lyuknak tekintik (pl. egy űrhajó, vagy
egy meteorit átszakította az ózonréteget). A középiskolások és főiskolás-
ok egyik jellemző modellje az atmoszférikus-szennyező modell. Ennek
értelmében az ózonlyuk azért jön létre, mert a légkörbe kerülő szennyezé-
sek elbontják az ózont.
Az atomfogalom fejlődése
A rom kémiai részecske zül legrészletesebben az atom tanítási,
tanulási, megértési problémáit vizsgálták. Számos tanulmány foglalkozik
a tanulók atomfogalommal kapcsolatos megértési nehézségeivel és tév-
pzeteivel (pl. Lee, Eichinger, Anderson, Berkheimer és Blakeslee, 1993;
Harrison és Treagust, 1996; Taber, 2002; Cokelez és Dumon, 2005). Ugyan-
csak bőséges irodalma van az atomfogalom tanítási problémáinak és le-
hetőségeinek is (pl. Tsaparlis, 1997; Toomey, DePierro és Garafalo, 2001;
Nelson, 2002; 2003; Tsaparlis és Papaphotis, 2002).
EGY KUTATÁSI EREDMÉNYEKRE TÁMASZKODÓ KÉMIAOKTATÁS ALAPJAI
43
Kérdőíves kutatásunkban egy nagyobb szabású kutatás részeként
azt kértük a tanulóktól, hogy írják le az atom, a molekula és az ion fogal-
mát. A felmérésben 17 hat- és nyolcosztályos gimnázium véletlenszerűen
kiválasztott 724 tanulója vett részt. A válaszokat Unal és Zollman
(1999) amerikai diákok atomfogalommal kapcsolatos elképzeléseinek
vizsgálata minjára a fenomenográfia (Marton, 1981, 1986) elveinek
megfelelően értékeltük (Tóth és Ludányi, 2007a; Ludányi, 2008).
A tanulók válaszait Unal és Zollman (1999) kutatásaihoz hasonlóan
– hat kategóriára tudtuk bontani. Ezek a következők voltak:
1. Nincs válasz.
2. Nem tudom.
3. Az atom az anyag legkisebb épíegysége.
4. Az atom alkotóegységei (protonok, elektronok, neutronok).
5. Az atom szerkezete, atommodellek.
6. Egyéb.
Ezek közül elemzésre a 3-5. kategóriákat választottuk ki, és a további-
akban a következőképpen jelöljük:
Az atom az anyag legkisebb épíegysége.
Az atom alkotóegységei.
Az atom szerkezete, atommodellek.
Az érdemi választ adó tanulók leírásaiban ezen három kategória vala-
melyikét, illetve ezek kombinációit lehetett kimutatni.
A tanulók válaszaiból származtatott három kategória lehetséges hie-
rarchiáját a tudástér-elmélet (Tóth, 2005, 2013) alapján határoztuk meg.
Valamennyi tanulócsoport (évfolyam) esetén elvégeztük az elméletileg
elképzelhető összes (19 féle) modell jóságának elemzését, és minden ta-
nulócsoport esetén megállapítottuk a legjobban illeszkedő modellt vagy
modelleket. Az eredményeket a 6. ábrán láthatjuk.
A 6. ábrán látható modellekből a vetkező fontos következtetéseket
lehet levonni:
1) A tanulók atommal kapcsolatos „tudásszerkezetét leí modellek
száma kilencedik osztályig az évfolyammal egyre nő, kilencedik osztály-
l viszont folyamatosan csökken. Ez arra utal, hogy a 7. és a 11. évfolya-
mosok tudásszerkezete” viszonylag egységes, g a 9. évfolyamoso
meglehetősen diffúz. Ez a kép az atommal kapcsolatos fogalmi fejlődés és
fogalmi váltás tipikus profilját mutatja. A kezdetiviszonylag egységes
1. FEJEZET
44
modell a tanulmányok előre haladásával differenciálódik, újabb modellek
jönnek létre, majd elkezdődik egy „letisztulási” folyamat, és végül kiala-
kul egy újabb, viszonylag egységes modell.
2) Szinte valamennyi modellben megfigyelhető, hogy az Az atom
az anyag legkisebb építőegysége” kategória izolált elemként fordul elő a
jellemző „tudásszerkezetben”. Ez érthető, hiszen a legkisebb esetleg to-
vább nem osztható épíegység nehezen egyeztethető össze azzal, hogy
az atom protonokból, elektronokból és neutronokból épül fel és határozott
szerkezete van.
3) Látható, hogy a kezdeti 7. osztályos modell és a végső 11.
osztályos modell különbözik egymástól. Míg 7. évfolyamon a tanulók
általában az atom összetevőire vezették vissza a felépítést, az atommo-
delleket, addig 11. évfolyamra ez a kép megfordul és a 11. osztályosok
jellemzően az atommodellekl vezetik le az atom összetevőit. Ez egy-
fajta induktív → deduktív váltást jelent.
Elemzéseink szerint tehát a magyar 7–11. évfolyamos tanulók tudás-
szerkezetében kimutathaaz atom fogalmával kapcsolatos fogalmi váltás.
Hasonló tudásszerkezet-profilt kaptunk az ionra (Tóth és Ludányi, 2007b,
Ludányi, 2008) és a molekulára (Ludányi, 2008) is.
6. ábra:
A tanulók atommal kapcsolatos „tudásszerkezetét” legjobban leíró
modellek („kategória-hierarchiák”) különböző évfolyamok esetén
(Tóth és Ludányi, 2007)
7. évf.
8. évf.
9. évf.
10. évf.
11. évf.
2
2
2
3
1
EGY KUTATÁSI EREDMÉNYEKRE TÁMASZKODÓ KÉMIAOKTATÁS ALAPJAI
45
1.3.3. Nyelvi nehézségek
A mia nyelve olyan speciális csoportnyelvnek tekinthető, amelynek
tanulása mindenki számára telező. A tanulók olyan nyelvi kód felhasz-
nálására vannak kényszerítve, amelyet korábban még sohasem használtak,
amely nem csak a znapi dtól lönbözik, hanem gyakran a más ter-
mészettudományos tárgyakétól (fizikáétól, biológétól, ldrajzétól) is
(Ludányi, 2007). A probléma tehát nem csak az ismeretek mennyiségében
és absztrakt szintjében keresendő, hanem magában a mia nyelvezetében
is. Ez a nyelv a mia szempontjából akár büszkeségünk, erősségünk is
lehetne, hiszen egyfajta intellektuális kihívást jelent megérteni. Ugyanak-
kor óriási gát, amikor a kémiát megpróbáljuk kezdőknek tanítani (John-
stone, 2000). Cassels és Johnstone (1980) tanulmányukban arra hívták fel
a figyelmet, hogy sok hétköznapi szó, amelyet a tanár magától értetődő-
nek tart és használ az órán, a tanulók számára miai kontextusban értel-
mezhetetlen. Prophet és Towse (1999) már odáig jutott, hogy szerintük a
természettudományok tanításának problémái hasonlatosak az idegen
nyelv tanulásának problémáihoz. Hasonló következtetésre jutott Osborne
(1996) is a fizikatanulás nehézségeinek kutatása során.
Amia szaknyelve három szintre osztható fel (Jacob, 2001): (1)
szimbólumok szintje; (2) definíciók, fogalmak szintje; (3) törvények, mo-
dellek szintje. A három nyelvi szint kapcsolatban áll egymással. Hinton és
Nakhleh (1999) szerint a tanulók általában csak egyik vagy másik szinten
értik meg a fogalmakat, de nem tudják az azonos fogalomhoz tartozó kü-
lönböző szinteket egymáshoz rendelni.
A korábban már az 1.3.1. fejezetben tárgyalt problémák (kémiai fo-
galmak tudományos és hétköznapi jelentésének eltérése, kontextusfüggő
jelentése stb.) mind besorolhatók a nyelvi nehézségek is. Például az
erős kávé” kifejezés a hétköznapi nyelvben a mény vét jelenti, a
cukor olvadása a szánkban” pedig valójában oldást takar (Ludányi,
2008). Ugyancsak problematikus a „leválás” szó használata az elektroké-
miában, amikor valójában rárakódás történik. A „töltéshordozó” sem a
tán cipeli a ltést, és aztán ledobja-leadja a megfelelő helyre, és fordul
vissza az újabb hordoznivalóért (Treagust, Duit és Nieswandt, 2000).
A tanulók jelenős hányadának problémát jelent a kémiai egyenletekben
használt „+” és „=jelek jelentése. Sokan ezeket a matematiban meg-
ismert értelmezéssel látk el. bbekben felmerül a kérdés: hogyan lehet
két anyagot összeadni, hogyan egyezhet meg két vagy bb különböző
1. FEJEZET
46
anyag egymással stb. Az sem ritka, hogy a konstitúciós képletekkel felírt
reakcióegyenletben a kettős kötést is egyenlőségjelként értelmezik a ta-
nulók. Figyeljünk tehát arra, hogy a kémiai egyenleteket ne így olvassuk:
két Na plusz Cl
2
egyenlő két NaCl, hanem nátrium és klórgáz reakciójá-
ban nátrium-klorid keletkezik.
Lee (2001) szerint a kémiatanári mesterséghez két nyelv ismerete
szükséges: az egyik a tudomány nyelve, a másik pedig a diákok nyelvé-
nek és kultúrájának megértése. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a tanár magya-
rázataival, hasonlataival ne szakadjon el a tanulók aktuális, znapi vilá-
gától. A tanulók sokkal szívesebben élnek a hozzájuk jobban kötő
analógiákkal, számukra azok sokkal szemléletesebbek. Ennek kapcsán
azonban Taber (2001) arra a veszélyre hívja fel a figyelmet, hogy a taná-
rok előszeretettel használnak magyarázataikban antropomorf kifejezése-
ket, például: „elveszi tőle”, „elektront akar szerezni”, „megosztoznak raj-
ta” stb. Az ilyen kétség kívül szemléletes antropomorf kifejezések
csak kiinduló pontjai legyenek a magyarázatoknak, feltétlenül kövesse
őket a szaknyelv elemeit felhasználó magyarázat is. Talanquer (2007) ta-
nulmányában részletesen elemzi az antropomorfizmus és a teleológia je-
lentőségét és használatának veszélyeit a kémiában. Az antropomorfizmust
azaz nem emberi lények, tárgyak emberi tulajdonságokkalrténő felru-
zását gyakran használjuk magyarázatunk szemléletesebbé tétele érde-
kében. A teleológia azaz valamilyen objektum, jelenség, esemény alá-
rendelése valamilyen lnak vagy szabálynak gyakran előfordul a tan-
könyvekben is különösen olyan általános elvekhez kapcsolóan, mint a
termodinamika második főtétele, a legkisebb nyszer elve, az oktett sza-
bály és a vegyértékelektronpár-taszítási elmélet.
1.3.4. Megértési zavarok a kémia tanulásában
A kognitív tudományok fejlődésével, lönösképpen a konstruktivista
pedagógia előtérbe kerülésével, az 1970-es években indultak meg azok a
kutatások, amelyek célja a tanulók gondolkodásának, fogalmi rendszeré-
nek vizsgálata volt. Ennek részeként erősödtek meg a fogalmi megértés
nehézségeivel, a hibás tanulói elképzelésekkel (tévképzetekkel) kapcso-
latos vizslatok is. Tévképzeteknek nevezzük a tudományosan nem
helytálló nézetek, fogalmak vagy fogalomrendszerek együttesét. A tév-
képzetkutatások – nem véletlenül – a természettudományok területéről in-
dultak el, és máig is ez az ilyen szempontból legalaposabban tanulmányo-
zott része a tanulók ismereteinek.
EGY KUTATÁSI EREDMÉNYEKRE TÁMASZKODÓ KÉMIAOKTATÁS ALAPJAI
47
Magyarországon 1997-ben jelent meg az első tudományos igényű ta-
nulmány a természettudományos tévképzetekről (Korom, 1997). sőbb
– elsősorban a kémia területén – történtek szisztematikus vizsgálatok (pél-
dául: Tóth, 1999a, 2009), melyekbe doktori munkájuk vén gyakorló ta-
rok is bekapcsolódtak (Kiss, 2008a, 2008b; Dobóné, 2008, 2009; Lu-
dányi, 2008, 2009a).
Az ebben a tanulmányban tévképzetnek (misconception) nevezett téves
fogalmaknak, fogalomrendszereknek a szakirodalomban számos más el-
nevezése is ismeretes (Korom, 2005). Bár mindegyik ugyanazt a fogalmat
jelenti, az egyes elnevezések esetében a tudományosan nem helylló fo-
galomrendszer más-más sajátosságára helyeződik a hangsúly. A tévképzet
(misconception) a fogalom tudományosan nem helytálló voltát hangsú-
lyozza, és egyfajta negatív ítéletet is hordoz. Az alternatív fogalom (al-
ternative conception), az alternatív keret (alternative framework), a naiv
elmélet (naive theory) és a gyermektudomány (children’s science) meg-
nevezések azt hangsúlyozzák, hogy ezek a hibás elképzelések is segíthe-
tik a tanulót a környező világ jelenségeinek értelmezésében és a problé-
mák jól vagy rosszul történő megoldásában. A fogalmi rendszer fejlődé-
sére utalnak a pre- és naiv előtagok (preconception, naive belief, naive
theory). A conception (fogalom) és belief (meggyőződés) utótagok az
egyediséget, a framework (keret) és theory (elmélet) utótagok pedig egy-
fajta koherens fogalomrendszert hangsúlyoznak.
Amint az előzőekben láttuk, a fogalmi megértési zavarok kialakulásá-
nak számos oka lehetséges. A tanulók kémiai tévképzetei kialakulhatnak
a tanítási folyamatban is. Ezeket a tévképzeteket nevezzük didaktogén
(Ludányi, 2009b) vagy iskolában szerzett (school made) tévképzeteknek
(Barke, Hazari és Yitbarek, 2009). Ezek mögött általában vagy a megfe-
lelő szaktudomány fogalomrendszerének sajátosságai (Tóth, 2002; Lu-
dányi, 2007) vagy didaktikai problémák húzódnak meg. Egyértelmű iro-
dalmi adatok bizonyítják, hogy a tanároknak is vannak tévképzeteik, és
ezeket gyakran át is adják tanítványaiknak (Ludányi, 2009b). Számos
esetben a tankönyvi szöveg vagy ábra segíti elő a tévképzetek kialakulá-
sát (Tóth, 1999b). A lehetséges módszertani problémák zül feltétlenül
ki kell emelnünk a fogalomalkotás során az általánosítás elmaradását, a
nem megfelelő szemléltetést és a modellek tévképzeteket generáló ve-
szélyét.
1. FEJEZET
48
A tévképzetek jellemzői
A tévképzetek egyik legfontosabb jellemzője, hogy stabilisak, nagy
mértékben rezisztensek az oktatással szemben. Téved tehát az a pedagó-
gus, aki azt hiszi, hogy egy természettudományos fogalom logikus elma-
gyarázásával, részletes megbeszélésével sikerül tanulói tévképzetét meg-
változtatni. A mindennapi megismerésl és a mindennapi módon való
gondolkodásból származó tévképzetek mennyisége és minősége felmé-
rések szerint (lásd pl. Tóth és Csatári, 2008) – gyakorlatilag független
attól, hogy a tanulók hány évig tanulták a tárgyat és milyen az abban elért
iskolai teljesítményük. Újabb vizsgálatok (Turányi és Tóth, 2011) iga-
zolják, hogy a tévképzetek bbségét még az igen alapos egyetemi tanul-
mányok sem tudják felülírni.
A stabilitás egyik oka, hogy a tévképzetek valamilyen szinten adaptí-
vak, azaz bizonyos fajta problémák megválaszolására alkalmasak, vagy
legalábbis sikerrel kecsegtetnek. Ráadásul a tévképzetek személyesek és
szituatívak. Különösen a naiv elméletekre igaz, hogy iskolai kontextusban
kevés jelennek meg. Mivel minden tanulónak más és s a kognitív
értelmező rendszere, ezért a tanulóknak egy-egy témakörrel kapcsolatos
tévképzetei nagyon különbözhetnek egymásl.
Amint már említettük, a mindennapi megismerésből származó tévkép-
zetek általában hasonlóságot mutatnak a mára már meghaladott tudomá-
nyos nézetekkel. Így például a tanulóknak a mozgással vagy az anyag
szerkezetével kapcsolatos elképzelései hasonlítanak az arisztotelészi el-
méletekhez, az égés értelmezése gyakran hasonlít a flogiszton-elmélethez
(Dobóné, 2004, 2008, 2009; Barke, Hazari és Yitbarek, 2009), a termé-
szetes és a szintetikus anyagok tulajdonságaival, hatásaival kapcsolatos
elképzelések nagyfokú hasonlóságot mutatnak az életerő-elmélethez stb.
A tévképzetek noha bizonyos értelemben a tanulás szükségszerű ve-
lejái gátolják a további tanulást és „melegágyai” lehetnek a manapság
annyira gyakori áltudományos nézeteknek.
Bár a tévképzeteket nagyon nehéz megváltoztatni, a tanulás-tanítás ér-
telmét, a fogalmi fejlődés és ltás lehetőségét kérdőjeleznénk meg, ha
lemondanánk korrekciójukról. Milyen feltételeknek kell teljesülniük ah-
hoz, hogy esélyünk legyen a tévképzetek megváltoztatására?
A sikeres korrekciónak két feltétele van:
1. A tanulók tévképzeteinek ismerete, esetleg feltárása.
2. Megfelelő tanítási stratégia alkalmazása.
EGY KUTATÁSI EREDMÉNYEKRE TÁMASZKODÓ KÉMIAOKTATÁS ALAPJAI
49
1.3.4.1. A fogalmi mertési problémák feltárása
Építsünk a tanulók előzetes ismereteire, elképzeléseire! Ez nagyon fon-
tos mozzanata a hatékony tanításnak. Egyszerre teszi személyesaz ok-
tatást és megteremti a kapcsolatot a régi és az új ismeret között. Ragad-
junk meg minden lehetőséget ennek az elvnek az érvényesítésére! Hagy-
juk a tanulót „megnyilvánulnimég akkor is, ha az osztálylétszámok ezt
megnehezítik. És itt nem pontosabban nem csak a tanterv alapján el-
rható korábbi ismeretekről van szó, sokkal inkább a tanuló fejében lévő
előzetes ismeretekről, naiv elméletekről, félreértésekről, tévképzetekről.
Ne úgy kezeljük ezeket, mint üldözendő, bűnös gondolatokat, hanem in-
kább érdekes, továbbfejlesztésre alkalmas kiindulási alapokat.
Mára már a legtöbb természettudományos tantárgyban így a miá-
ban is léteznek olyan összefoglaló munkák, amelyek tematikus gyűjte-
ményét adják a tanulók jellemző tévképzeteinek. Jó, ha a pedagógus is-
meri tanítványai várható tévképzeteit, az adott témakörrel kapcsolatos
tévképzetek feltárása alapvető fontosságú a hatékony tanítás szempontjá-
l. A tévképzet-feltárásnak számos technikája létezik, de szinte minde-
gyik esetben alapvető, hogy ne az iskolai tananyag reprodukcióját kérjük
tanulóinktól, hiszen többségük tudja, hogy milyen választ várunk, és azt is
adja nekünk, annak ellenére, hogy valójában nem úgy gondolkodik a dol-
gokról, ahogy azt feleletében mondja. A vetkezőkben viden áttekin-
tünk néhány olyan technikát, amit eredményesen lehet használni a tév-
képzetek feltárásában, azonosításában.
Az interjú
A tévképzetek feltárásának talán leghatékonyabb eszköze az interjú,
pontosabban a strukturálatlan interjú. A strukturálatlan interjú során az
interjú szíje (a tanár) attól függően fogalmazza meg kérdéseit, hogy
az azt megelőző kérdésekre milyen választ kapott a tanulótól. Az interjú
lebonyotása iigényes, és a strukturálatlan interjú alapos szakmai,
módszertani és pszichológiai felkészültséget, valamint gyors helyzetérté-
kelő képességet igényel a tanártól. Használata ezért inkább tudományos
igényű vizsgálatoknál célszerű. Az interjú, mint kutatási eszköz haszná-
latának szép ldáit láthatjuk Schmidt tanulmányaiban (pl. Drechsler és
Schmidt, 2005a, 2005b).
1. FEJEZET
50
Fogalmi térképezés
Az egyes tanulók tévképzeteinek felmérésére alkalmas, viszonylag
egyszerű és gyors eljárás a fogalmi térkép alkalmazása (Kiss és Tóth,
2002; Habók, 2008). A fogalmi térkép egy témakör legfontosabb fogal-
mainak kapcsolati rendszerét jeleníti meg. Az egymáshoz valamilyen mó-
don közvetlenül kapcsolófogalmakat nyilakkal, a köztük lévő kapcso-
latot a nyilakra írt rövid szöveggel fejezzük ki. A tévképzetek feltárására
leginkább azt a változatot célszerű használni, amikor a tanulónak egy
adott fogalomkészletet kell fogalmi térképbe rendezni. A fogalmak kö-
zötti helytelen kapcsolat vagy a kapcsolat hibás leírása utalhat tévképzet-
re. (A fogalmi térképeknek fontos szerepük lehet a fogalmak közötti kap-
csolati háló vizuális megjelenítésében, valamint a hiányos fogalmi hálók
kitöltésének a fogalmak hatékony tanításában.)
A 7. ábn egy olyan fogalmi térképet mutatunk be, amelyben a tanu-
lónak az volt a feladata, hogy rendezze fogalmi térképbe a rendszám”,
protonok”, „neutronok”, elem”, „izotópok” és „tömegszám” fogalma-
kat. Látszik, hogy számos tévképzet többek között a makroszintű fogal-
mak (pl. elem) és a részecskeszintű fogalmak (pl. tömegszám, izopok)
keveredése – jelenik meg a fogalmi térképben.
7. ábra:
Tévképzetekre utaló kapcsolatok a fogalmi térképben
EGY KUTATÁSI EREDMÉNYEKRE TÁMASZKODÓ KÉMIAOKTATÁS ALAPJAI
51
Szóasszociációs teszt
Mind egyéni, mind csoportos tévképzet-feltárásra alkalmas a szóasszo-
ciációs módszer (Kluknavszky és Tóth, 2009; Tóth és Sójáné, 2012; Tóth
és Sója-Gajdos, 2012). A módszer lényege az, hogy bizonyos témakör
kulcsfogalmait, mint hívószavakat alkalmazva, azt vizsgáljuk, hogy adott
idő alatt a tanuló milyen más szavakra asszociál. Az egyes alapfogalmak
közötti kapcsolat erősségére a közös válasz-szavakból tudunk vetkez-
tetni. A hívószavak indokolatlan elszigeteltsége egymástól, vagy hibás
kapcsolata tévképzetre utalhat. Tanulócsoport szinten azt is érdemes
megvizsgálni, hogy az egyes hívószavakhoz melyek a leggyakrabban tár-
suló válaszok. A 8. ábra egy tanulócsoport esetén elvégzett szóasszociáci-
ós mérés eredményét mutatja. A hívószavak a vetkezők voltak: ózon,
ózonlyuk, üvegházhatás, szén-dioxid, savas eső, kén-dioxid, nitrogén-
oxidok. A hívószavakra kapott közös asszociációk alapján megállapítható
az egyes vószavak közötti kapcsolat erőssége (az ábrán az összekötő
vonal vastagsága jelzi). A téves kapcsolatok (ózonlyuk–üvegházhatás;
ózonlyuk–szén-dioxid; ózonlyuk–savas eső) jellemző tévképzeteket ta-
karnak.
8. ábra:
Tévképzetekre utaló téves kapcsolatok a szóasszociációs térképen
(Kluknavszky és Tóth, 2009)
A szóasszociációs teszt használatára számos példát találunk a nemzet-
közi szakirodalomban. A kémiai egyensúllyal kapcsolatos fogalmak meg-
értését vizsgálta bbek között Gussarsky és Gorodetsky (1988, 1990),
valamint Maskill és Cachapuz (1989), illetve Catchapuz és Maskill (1989).
1. FEJEZET
52
Ugyancsak Cachapuz és Maskill (1987) a tanulók tudásszerkezetének ta-
tásra bekövetkező hatását vizsgálta reakciókinetika témakörben. Cardel-
lini és Bahar (2000) elsőéves mérnökhallgatókkal írattak szóasszociációs
tesztet általános miai fogalmak vizsgálatára (egyensúly, pH, entalpia,
redoxireakció, mol, kötés, halmazállapot, pálya, oldat, reakció). Nakiboglu
(2008) az atom szerkezete témakört vizslta ezzel a módszerrel. Vizsgá-
latában a témakör tanítása előtt és után is elvégezte a tesztfelvételt. Vizs-
gálta, hogy az oktatás hatására van-e változás a csoport fogalmi struktúrá-
ban. A hívószavak a következők voltak: proton, pálya, elektron, atom-
mag, neutron, kvantumszám, nukleon, j, energiaszint. Megállapította,
hogy a szóasszociációs teszt alkalmas az oktatás során bekövetkezett vál-
tozások kimutatására. Sendur, Özbayrak és Uyulgan (2011) elsőéves kémia
tanárjelöltek előzetes tudását mérték fel a sav-bázis témakörben, majd el-
geztették a tesztkiltést harmadévesekkel is. A hívófogalmak a követ-
kezők voltak: sav, bázis, pH, pOH, indikátor, titrálás, elektrolit, hidrozis,
puffer. Kimutatták, hogy a tanulók rendelkeznek előzetes tudással, me-
lyek gyakran a hétköznapi életből való fogalmak. A harmadévesek vála-
szaiban bár kevesebb volt az asszociációk száma, a szavak közötti
kapcsolatok erősödtek és megjelentek olyan asszociációk, melyek atá-
masztják azt, hogy a tanítás hatással volt a tanulók fogalmi rendszerére. A
módszer alkalmasnak bizonyult az előzetes tudás felmérésére, a kognitív
struktúrák, a tanulók gyengeségeinek és erősségének a feltárására is az
adott témakörben.
Összekapcsolt feleletválasztásos teszt
Bár a tévképzetek hatékony feltárására elsősorban a nyílt végű felada-
tok, ezek közül is leginkább a problémafeladatok alkalmasak, a zárt végű
feladatok megfelelő szerkesztésével is nyerhetünk információkat tanuló-
ink tévképzeteil. Az egysze lasztásnál például arra kell törekedni,
hogy a helyes válasz mellett szereplő disztraktorok lehetőleg a témakörrel
kapcsolatban várható tévképzetekre utaljanak. A tévképzet-kutatásban
sikerrel használják az ún. összekapcsolt feleletválasztásos teszteket (two-
tier multiple-choice tests). Ezeknek az a lényege, hogy az első kérdés 2-3
lehetséges válaszának elemzése után a tanulónak ki kell választani az
adott válaszhoz tartozó indoklások közül is a helyeset. Ilyen kérdéseket
viszonylag nnyen lehet készíteni az ún. relációanalízis sszefüggés-
elemzés) típusú zárt végű feladatokból. Egy lda az összekapcsolt fele-
letválasztásos tesztre:
EGY KUTATÁSI EREDMÉNYEKRE TÁMASZKODÓ KÉMIAOKTATÁS ALAPJAI
53
Mind az állítások (A-C) közül, mind az indoklások (a-e) közül válassza
ki az Ön szerint leginkább igazat!
Avéban kevergetés közben
A) több cukor;
B) kevesebb cukor;
C) ugyanannyi cukor
oldható fel, mint kevergetés nélkül, mert
a) kevergetéssel az oldás sebességét növeljük;
b) kevergetéssel az oldódás mértékét növeljük;
c) kevergetés határa a cukor nagyobb felületen érintkezik a kávéval;
d) kevergetés hatására a kávé gyorsabban lehűl;
e) kevergetés hatására a kávé felmelegszik.
Összekapcsolt feleletválasztásos teszteket alkalmaztak bbek zött
a tanulók kovalens kötéssel (Treagust, 1988; Peterson, Treagust és Garnett,
1989), diffúzióval és ozmózissal (Odom és Barrow, 1995), kémiai egyen-
súllyal (Akkus, Kadayaaifci és Atasoy, 2011), a kémiai reakciók lön-
böző szinmegértésével (Chandrasegaran, Treagust és Mocerino, 2007),
savakkal és bázisokkal (Bayrak, 2013; Cetin-Dindar és Geban, 2011), né-
ny kémiai alapfogalommal (Mutlu és Sesen, 2015) kapcsolatban. A teszt-
fejlesztés lépéseit Treagust dolgozta ki 1988-ban (Treagust, 1988). Újab-
ban rletek folynak olyan összekapcsolt feleltválaszsos tesztek („three-
tier tests”) kidolgozására és alkalmazására, amelyek a végén tartalmaznak
egy megetési választást is: „Biztos vagy az előző két kérdésre adott
válaszodban? (a) Igen (b) Nem.” (Pl. Cetin-Dindar és Geban, 2011).
1.3.4.2. Megfelelő tanítási stratégia alkalmazása
A hagyományos, tudásátadáson alapuló tanítási stratégiák (előadás,
kérdve kifejs) nagyon kis hatékonyságúak a tévképzetek korrekciójá-
ban. Sokkal bb eredmény várható azoktól a tanítási módszerektől,
amelyek fokozottan igénylik a tanulók kognitív értelmező rendszerének
mozgósítását (lásd például: Korom és Nagyné, 2012).
Kognitív konfliktus
Különösen a problémamegoldás területén nagyon l használható a
kognitív konfliktus módszere. Ennek lényege, hogy a tanulót olyan prob-
léma megoldása eállítjuk, amelynek megoldására a várható tanulói tév-
képzet nem alkalmas (lásd pl: Adey, 1999; Korom, 2005). Ha például a
1. FEJEZET
54
tanulónak az a tévképzete, hogy égés csak oxigénben (levegőben) lehet-
séges, akkor rjük meg, hogy értelmezze az acetilén és klórgáz víz alatt
gbemenő, lángjelenséggel és koromképződéssel járó reakcióját ter-
mészetesen, miután bemutattuk azt.
Kooperatív tanulás
Hatékony lehet a kooperatív (csoportos) tanulás is a tévképzetek korri-
gálásában. Hatékonysága abban rejlik, hogy a tanuló megismerheti vele
egykorú társai véleményét a jelenségekről, és ha azt tapasztalja, hogy a
tanulótársak másnt értelmeznek bizonyos dolgokat, mint ő, akkor na-
gyobb esélye van annak, hogy a saját értelmező rendszerében változás
következik be, mintha csak annyit tapasztal, hogy a tanár másként véle-
kedik bizonyos dolgokról, mint ő. A kooperatív technika egyik érdekes
megvalósítási formáját, az ún. egymás tanítás módszerét („peer instruc-
tion”) dolgozta ki és alkalmazza Mazur (2014). Egy-egy természettudo-
mányos probléma felvetése során szavazógép segítségével felmérte
hallgatóságának előzetes válaszát, majd nem elárulva a helyes megol-
dást arra kérte a hallgatóságot, hogy 5 percig szabadon beszéljék, vitas-
sák meg szomszédjaikkal a lehetséges megoldásokat. Utána újra felmérte
a válaszokat, majd elárulta és elmagyarázta a helyes laszt. Általában az
volt a tapasztalat, hogy a tanulótársakkal való konzultáció után sokkal
bben jelölték meg a helyes választ, mint a konzultáció előtt. Ez mutatja,
hogy a tanulók mennyire hatékonyan képesek egymás tanítására, meg-
győzésére.
Tudománytörténet tanítása
A mindennapi tapasztalatokon alapuló tévképzetek egy része (például:
az anyag folytonos volta, a részecskék anyagi tulajdonságokkal való fel-
ruházása, a flogisztonelmélet, az életerő-elmélet stb.) hasonlóságot mutat
a tudomány történetének korábbi korszakaiban jellemző elképzelésekhez
(lásd pl. Barke, Hazari és Yítbarek, 2009). Ilyen esetekben hatásos lehet a
tudományrténeti vonatkozások tanítása, melynek során a tanuló szem-
besül azzal a ténnyel, hogy az ő elgondolásai egy ra már idejét múlt
elgondoláshoz hasonlóak.
Metafogalmi tudás kialakítása
Végül, de nem utolsó sorban fontos a tanulók metafogalmi tudásának
kialakítása. Ezt a célt szolgálják a tantárgy fogalmi megértést nehe
EGY KUTATÁSI EREDMÉNYEKRE TÁMASZKODÓ KÉMIAOKTATÁS ALAPJAI
55
körülményeinek tudatosítása, illetve az ún. fogalmi megértést elősegí
tankönyvi szövegek (lásd később részletesebben: 2.3.), amelyekben akár
explicit módon megjelennek a zismert tévképzetek (Tóth és Ludányi,
2011, 2012; Tóth, Ludányi és Somogyiné, 2013, 2014). A fogalmi válst
elősegí, a metafogalmi ismereteket is tartalmazó, azokat hangsúlyozot-
tan tárgyaló tankönyvi szövegek sikerességét és kedvező tanulói fogadta-
tását